RSS
pi±tek, 29 wrze¶nia 2006
Bagieńscy

Bagieńscy z Bagienicy p. nakiel. Kasper z Bagienicy 3 i pół lany w Guncerzewach p. nakiel. sprzedał 1459 r. za 25 grz. na wyderk Piotrowi Grzybowskiemu (N.143 k.83v), a 1468 r. sprzedał za 60 grz. 4 łany w Bagienicy córce Małgorzacie, żonie szl. Wojciecha (N.144 k.37). Dwa łany w tej wsi sprzedał 1470 r. za 14 grz. Wojciechowi Węgierskiemu (P.1382 s.122), chyba identycznemu z wspomnianym Wojciechem zięciem. W r. 1471 sprzedał 2 łany tamże za 30 grz. Stefkowi Gałczyńskiemu (ib.s.136).Wojciech Rogala z Bagienicy miał w r.1476 sprawę z Maciejem z Pruszcza, synem Dersława Wojskiego. W imieniu Wojciecha działał wówczas Kasper B. (N.145 s.122). Wojciech Rogalka z Bagienicy w r. 1478 kwitował z 2 grz. Macieja Wojckiego (ib.s.191).

Bagieńscy#Nie wiem czy do tych należeli bracia rodzeni Jan i Józef Bagińscy, którzy w r. 1551 działaj±c w asy¶cie Wojciecha Dziewierzewskiego Trzebieńskiego, plebana w Brzeskorzystwi (Kc.11 k.219).

Bagieńscy#Bagieńscy z Bagienicy w p. gnieĽ., wsi dzi ¶ nieznanej. Nie wymienia jej Pawinski, nie zna i Kozierowski. Czy nie ma tu pomyłki i czy nie jest to Bagienica w p. nakiel.? Mikołaj, syn zmarłego Jana, sprzedał 1470 r. czę¶ć w tej wsi za 150 grz. Marcinowi Modliszewskiemu (P.1385 k.65v).

Bagieńscy, Bagińscy h. Radwan, może i h. ¦lepowron, z Bagienicy w p. ciechanowskim. Jan i Józef pozwali 1550 r. Trzebieńskiego o zabicie ich brata Baltazara (P.890 k.296v). Feliks 1579 r. plenipotent spadkobierców Andrzeja Gowarzewskiego (P.932 k.428v).

Bagieńscy,#Paweł h. Radwan cz. Wierzbowczyk z p. ciechan., ur. z Jadwigi Golińskiej, nie żyj±cy 1578 r., z Katarzyny Grochowskiej h. Bończa, ur. z Katarzyny Żebrowskiej h. Półkozic, miał córkę Zofię, zmarł± przed 1591 r., żonę Bartłomieja Grabowskiego z p. ciechanow. (P.953 k.104v) i synów: Jana, Mikołaja, Wojciecha i Walentego. Z nich, ks. Mikołaj, pleb. w Dusznikach, wydzierżawił Wojciechowi 1578 r. połowę swych czę¶ci wsi Bagienica Trloga (P.931 k.935). Połowę Bagienicy sprzedał temu bratu 1579 r. (P.953 k.36v). Kustosz ko¶c. ¶w. Marii Magdaleny w Poznaniu, kanonik poznański 1583 r. (Install., s.60). Drug± połowę swej czę¶ci we wsi Bagienica Trloga dał 1590 r. bratu Walentemu (P.1400 k.462v). Żył jeszcze 1593 r. (P.959 k.894v).

Bagieńscy,#Ks. Wojciech, kanonik uniejowski i pleb. koniński, nie żył 1618 r. (I.Kon.40 s.663).

Bagieńscy,#Andrzej z p. ciechanow., nie żyj±cy 1639 r., miał syna Piotra, który t. r. zawarł z małż. Stawskimi kontrakt o dzierżawę wsi Werkowo p. kcyń. (P.1040 k.402, 479), któr± trzymał i w r. 1640 (Kc.128 k.233). W r. 1640, krótko po 4 VI ożenił się z Mariann± Ulatowsk±, za któr± dostał od Szymona Ulatowskiego zapis 2. 500 zł posagu (G.80 k.675v). Od Prokopa Stogniewa kupił 1642 r. za 12. 000 zł Chudzice p. pyzdr. (P.1420 k.872v). Z 6 dymów w tej wsi płacił 1651 r. podymne 12 zł (Py.151 s.208-9). Córkom zrodzonym z Ulatowskiej, Zofii, Annie, Mariannie, Katarzynie, Teresie i Jadwidze zapisał 1661 r. każdej po 1. 500 zł posagu (Py.153 s.131), a 1665 r. oboje małżonkowie dopisali każdej jeszcze po 500 zł (ib.s.1). W tym drugim zapisie w miejscu Marianny figuruje Dorota, o Dorocie też, nie o Mariannie, słysztmy i potem. Piotr nie żył 1675 r. Zofia była 1675 r. za Piotrem Raciniewskim, Anna, 1684 r. żona ¦więtosława  Chwaliszewskiego, Dorota, 1685 r. żona Szymona Komorowskiego (Komorskiego?). O losach Katarzyny i Teresy nic nie wiem. Jadwiga chyba identyczna z Jadwig±, 1694 r. żon± Jana Potockiego. Synami  Piotra byli Marcin i Jan Piotr.

Bagieńscy,#1. Marcin, występował już 1677 r. (I.Kon.60 k.115) i był t. r. mężem Anny Jerzykowskiej, wdowy po Wojciechu Swierczyńskim (G.86 k.41). Opiekuj±c się jej dziećmi z pierwszego małżeństwa, administrował ich dobrami. Drugiej żonie Barbarze Czackiej, córce Jana i Jadwigi Modlibowskiej, któr± za¶lubił w Poznaniu 14 II 1679 r. (LC Sw. Jan), oprawił t. r. na poczet posagu 1. 500 zł (P.1429 k.131v; 111 I k.33v). Żył jeszcze 1689 r. (I.Kon.68 k.21), nie żył za¶ 1692 r., kiedy owdowiał± Barbarę, posesorkę Chudzic, oraz Jana B-go, brata i spadkobiercę Marcina, pozywali Swierczyńscy, synowie i corki Anny Jerzykowskiej (Ws.152 k.604v). Wdowa wyszła 2-o v. za Pawła Wilczyńskiego i w r. 1697 była wdow± i potym mężu (G.90 k.125).

Bagieńscy,#2. Jan Piotr spisał 1679 r. dożywocie z żon± Katarzyn± Wilczyńsk±, córk± Jana i Zofii Sokołowskiej, wdow± po Ludwiku Potockim (P.1429 k.127; 1105 XI k.11v); 1113 III k.76). Żonie tej, współspadkobierczyni rodzonej ciotki Barbary z Sokołowskich Rogalińskiej, oprawił w r. 1681 sumę 3. 750 zł podniesion± od Rogalińskich (P.213 IV k.24, 25v). Od Erazma Kretkowskiego kupił 1696 r. za 21. 500 zł Racięcice, Łuczywno i Smolnik w p. kon. (I.Kal.152 s.16). T. r.  jako posesor Pierzchna i Chudzic kwitował Rosena (G.90 k.99). Żona jego zobowi±zała się swe czę¶ci Kownat p. gnieĽn. sprzedać za 12. 000 zł swemu synowi Kazimierzowi Potockiemu (I.Kon.70 k.303v, 304). Wraz z Wojciechem, synem zmarłego Marcina występował 1699 r. jako dziedzic Bagienic w z. ciechanow. (Py.156 s.140). Dziedzicem Pierzchna i Chudzic nazwany 1701 r. (P.1141 X k.55v). W r. 1712 procesowali go pasierbowie Potoccy (P.285 k.156v). Nie żył 1715 r., kiedy synowie Józef i Michał wydzierżawili Racięcice i Łuczywno małż. Chrz±stowskim (I.Kon.73 k.316).

Bagieńscy,#1) Józef, dziedzic połowy Racięcic, Łuczywa i Smolnika, nie żyj±cy 1726 r., miał z Marianny Raczkowskiej, 2-o v. 1748 r. żony Antoniego Pruskiego, synów Bernarda, Łukasza i Tomasza, małoletnich 1726 r. (I.Kon.76 k.126). Łukasz umarł chyba młodo, bo 1730 r. występowali już tylko Bernard i Tomasz (ib.k.340v).

Bagieńscy,#(1) Bernard, współdziedzic połowy Racięcic z bratem Tomaszem 1741 r. (I.Kon.77 k.223v). Obaj bracia wraz z stryjecznymi siostrami, córkami Michała sprzedali 1745 r. Chudzice za 40. 000 zł Ignacemu Skorzewskiemu (P.1279 k.100). Ożenił się 1745 r. z Mariann± Racięck±, córk± Jakuba i Jadwigi Ł±czyńskiej, wdow± po Stanisławie Kurcewskim (I.Kon.77 k.423v). Był już wdowcem 1780 r., kiedy skwitował go pasierb Kurcewski z 1. 000 zł na poczet spadku po matce (I.Kal.220 k.261v). Z bratem Tomaszem i spadkobiercami stryja Michała sprzedali 1789 r. Racięcice, Łuczylno i Smolnik z Olędrami za 130. 000 zł Antoniemu Gliszczyńskiemu, kasztelanicowi biechowskiemu (I.Kon.84 k.140). Jego syn Leon, plenipotent ojca 1780 r. (ib.82 k.153).

Bagieńscy,#(2) Tomasz, dziedzic czę¶ci Racięcic, Łuczylna i Smolnika, ożenił się 1776 r., krótko po 17 VI, z Katarzyn± Torzewsk±m, córk± Franciszka i Julianny Racięskiej (ib.81 k.61v).

Bagieńscy,#2) Michał, dziedzic połowy Racięcic, Łuczywna (Łuczylna) i Smolnika, zawierał kompromis 1726 r. ze spadkobiercami Erazma Kratkowskiego (ib.76 k.126). Nie żył 1743 r. Jego żon± była Zofia Orzelska, córka Aleksandra i Marianny Grabskiej, nie żyj±ca 1745 r. (G.94 k.209). Córki ich Franciszka, 1743 r. żona Wojciecha Kra¶nickiego i panna Marianna spisały w Racięcicach 23 IX 1744 r. ugodę działow± (I.Kon.78 s.133). Marianna 1745 r. była żon± Antoniego Wilkostowskiego. Zob. tablicę 1.

Bagieńscy,#Franciszek, nie żyj±cy 1693 r. był ojcem Jana, Wojciecha, Mikołaja i Jakuba.

Bagieńscy,#1. Jan, w r. 1633 wraz z żon± Katarzyn± Parczewsk± wydzierżawił od Jana Droszewskiego czyli Gniazdowskiego i żony jego Anny Cieleckiej czę¶ci Kwiatkowa i Wiesiołowa w p. kal. (I.Kal.99b. s.1311). Obie strony skwitowały się z tego kontraktu 1636 r. (ib.102 s.1484), a Jan z żon± t. r. wydzierżawili Słaborowice od Andrzeja Mielęckiego (ib.s.953). Jan był podstar. grodz. koniński 1639 r. (I.Kal.105 s.666) i t. r. wraz z żon± dostał zapis od Wawrowskiego, wojskiego kaliskiego (I.Kon.48 k.725v). Trzymał 1645 r. od probostwa konińskiego wie¶ Modła Ko¶cielna (ib.k.468), a od małż. Ł±ckich mieli oboje zapis zastawny 7. 000 zł na W. Wrz±cy p. kon. Jan nie żył 1677 r. Jego córka Katarzyna była 1-o v. za Janem Przytulickim, 2-o v. 1681 r. za Piotrem Romanowskim, 3-o v. 1691 r. za Stanisławem Bosakowskim. Synami Jana byli Franciszek i Piotr.

Bagieńscy,#1) Franciszek ożenił się 1669 r. z Elżbiet± Jerzykowsk±, córk± Wojciecha, wdow± po Mikołaju Kokalewskim (P.196 k.846; I.Kon.58 k.545v). Od córek zmarłego Stefana Tarnowskiego; Mieszkowskiej, Dobrosołowskiej i Smarzewskiej kupił 1679 r. za 19. 500 zł wsie K±piel i Przecław p. gnieĽ. (P.1429 k119). Od Jana Lubomęskiego kupił 1684 r. za 6. 000 zł Mieczownicę p. gnieĽn. (P.1107 III k.11v). Od Kazimierza Obarzankowskiego nabył 1698 r. Gostuń (Gostom) p. gnieĽn. (G.90 k.179, 188v). Od Stefana Smarzewskiego nabył 1701 r. za 18. 750 zł jego czę¶ci we wsiach: Dobrosołowo, Szyszłowo, K±piel, Przecław w p. gnieĽn. (P.1140 V k.8v, 14v). Drug± jego żon± była 1704 r. Marianna Pawłowska, wdowa po Wojciechu Sokolnickim kasztelanicu międzyrzeckim (I.Kal.157 s.88, 90), trzeci±, za¶lubion± 1705 r., krótko po 16 XII, Krystyna Chrz±szczewska, wdowa po Mikołaju Ziemeckim (G.93 k.201). Nie żył 1712 r. (ib.k.112v). Krystyna nie żyła 1715 r. Jedyn± córk±, urodz. z Jerzykowskiej, była Marianna, dziedziczka dóbr: Dobrosołowo, Gostuń, Szyszłowo, K±piel, Przecław, Mieczewnica (I.Kon.75 k.85, 78 s.517; P.1187 k.144), żona 1-o v. Jana Mikołaja Grochowickiego, cze¶nika brzeskiego kuj., 2-o v. w l. 1713-41 Franciszka Bielickiego.

Bagieńscy,#2) Piotr, 1674 r. dożywotni posesor Krzekotowia (I.Kon.60 k.641v), ożenił się 18 II 1675 r. z Mariann± Widawsk±, córk± Mikołaja (LC Skalmierzyce) i Róży Madalińskiej, z któr± dożywocie spisał 1648 r. (I.Kal.142 k.379). Katarzyna z Naczesławskich Bogucka, która wraz z mężem Franciszkiem zawarła 1673 r. kontrakt sprzedaży połowy Marcinkowa z Konstancj± z Obrębskich Wolsk± pod zakładem 2. 000 zł, scedowała 1685 r. ten kontrakt Piotrowi (Py.155 s.98). Brata Franciszka skwitował Piotr 1688 r. z 3. 000 zł, w których trzymał od niego zastawem Mieczewnicę (Py.155 s.53) Z żony Marianny Widawskiej miał syna Jana, który 1717 r. żonie Teresie Dembińskiej, córce Jana i Jadwigi Goreckiej, zobowi±zał się oprawić na poczet posagu 3. 000 zł (Kc.134 k.255v). Może ten sam Jan, pochowany u Bernardynów w Kole 17 I 1737 r.(AB, W.48).

Bagieńscy,#2. Wojciech, żeni±c się 1654 r. z Barbar± Krasowsk±, córk± Jana, wdow± po Dobrogo¶ciee Ponińskim, oprawił jej posag 2. 000 zł (P.1067 k.423). Oboje nie żyli 1676 r. (P.1094 k.183).

Bagieńscy,#3. Mikołaj oprawił 1646 r. posag 2. 700 zł żonie Katarzynie Łukomskiej, córce Wojciecha i Anny Bierzyńskiej (R.Kal.13 k.293; Py 156 s.64). W r. 1649 skwitowany przez Katarzynę Złotnick±, chor±żynę kalisk± z kontraktu dzierżawy wsi Złotkowy (I.Kal.115 s.377). W r. 1657 wraz z żon± sumę 8. 000 zł zapisan± im przez Jana Rysińskiego kasztelana kru¶wickiego sposobem zastawnym na wsi Wierzchociny cedował bratu kasztelana, Krzysztofowi Rysińskiemu (I.Kal.122 s.310). W r. 1665 trzymał plebanię w Ko¶cielcu (I.Kon.58 k.316). Bezdzietny, umarł w r. 1676 lub 1677 (ib.60 k.924v; I.Kal.138 s.966). Wdowa żyła jeszcze 1693 r. (Py.156 s.64).

Bagieńscy,#4. Jakub, m±ż Marianny Kuczkowskiej, zrodonemu z niej synowi Samuelowi scedował 1665 r. sumę 200 zł z 400 zł zapisu zastawnego na czę¶ciach wsi Szarowo p. szadk., scedowanego sobie przez małż. Dębowskich (I.Kal.126 s.317). Zob.tablicę 2.

Bagieńscy,#Mikołajowi winien był 1654 sumę 1. 700 zł Władysław KoĽmiński (Py.151 s.206). Mikołaj, nie wiem czy ten sam, brał 1669 r. zastawem na 3 lata czę¶ci Gniazdowa od Jadwigi z Gałęskich Czachórskiej (I.Kal.129 s.1199, 1201). Tomasz, syn Mikołaja, nie żyj±cego 1688 r., nie wiem czy identycznego z ktorym¶ z powyższych, spisał t. r. dożywocie z żon± Katarzyn± Siedleck±, córk± Stanisława i Doroty Le¶nikowskiej, wdow± po Wojciechu Dzierzbińskim (P.1116 IX k.18v). Byli małżeństwem już 1687 r. (G.88 k.201). Tomasz żył jeszcze 1705 r. (I.Kon.72 k.219).

Bagieńscy,#Marcin, syn zmarłego Marcina, kupił 1676 r. za 4. 500 zł czę¶ci Szczytnik

07:27, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 28 wrze¶nia 2006
Badenhaupt

Badenhaupt Krystyna Julianna, w l. 1717-27 żona Krzysztofa Rottenhofa, majora JKMci.

Badowscy, drobna szlachta różnych herbów, m. in. Bończa, Doliwa, Poraj, Sas, z kilku wsi w p. sochacz., a mianowicie: Badowo Nagórne, Badowo Kłody, Badowo Danki, Badowo M¶ciszki (Bon.), a byli też tego nazwiska Grzymalici.

Badowscy,#Dorota, córka już nieżyj±cego Piotra, w r. 1530 żona Bartłomieja Osmólskiego (I.i D.Z.Kal.2 k.172)

Badowscy,#Jan z Badowa M¶ciszek, nie żyj±cy 1586 r., miał z Doroty Milanowskiej synów: Marcina, zapewne sługę Grudzińskiego kaszt. nakielskiego, zamordowanego, i Wiktoryna, który t. r. kwitował kasztelana z pozostało¶ci po bracie (Kc.119 k.455v). Dorota, 1598 r. wdowa po Mikołaju Winieckim. Jan Sędziwój, burgrabia ziem. poznański 1635 r. (I.Kal.101 s.121). Anna, 1675 r. żona Jana Bogusławskiego. Łukasz 1681 r. skwitowany z 500 zł posagu swej córki przez klaryski kaliskie (ib.140 k.221v). Może tego samego Łukasza i Jadwigi Rogozińskiej, obojga nie żyj±cych 1704 r. syn Adam dostał t. r. zapis 40. 000 zł od Wysockiego (ib.157 k.106). Wojciech z Gębic zmarł 31 X 1713 r. (LM Gębice). Jan ¶wiadkował w GnieĽnie 1718 r. (LC Gniezno, Sw. Michał).

Badowscy,#Jan, administrator w Konarach 1727 r. w Łężycach 1729 r., z pierwszej żony Joanny (Teresy?) Rosnowskiej, córki Stefana i Anny Gorzewskiej, nie żyj±cej 1749 r., pozostawił syna Stanisława, o którym niżej, i corki, Petronelę Katarzynę, ur. w Łężcach, ochrzcz. 3 VII 1729 r. (LB Chrzypsko), Mariannę ochrzcz. 19 I 1727 r. (LB Margonin) i Agnieszkę. Stanisław, Marianna i Agnieszka dostali 1794 r. od swej babki Anny z Gorzewskich Rosnowskiej zapis po 1. 000 zł każde z nich (G.98 k.28v). Marianna była w r. 1758 żon± Wojciecha Rowińskiego, Agnieszka, nieżamężna, swoj± czę¶ć 166 zł z sumy 500 zł, lokowanej u Żydów pniewskich, scedowała t. r. bratu Stanisławowi (G.99 k.3v). Drug± żon± Jana była Julenta Laskowska, wdowa już w r. 1755 (G.98 k.728). Z niej synowie, Kasper, o którym niżej, i Mikołaj Antoni, ur. w Żołczu 15 XI 1746 r. (LB Jarz±bkowo) Stanisław, syn Jana i Rosnowskiej, ożenił się 3 VIII 1747 r. z Mariann± Łochowsk±, córk± Jana i Jadwigi Pruszakówny (LC Gozdowo; P.1302 k.53). Wraz z żon± i jej bratem Andrzejem sprzedał 1785 r. Gołczyno W. w p. gnieĽnieńskim za 4. 000 zł skarbnikowi Pierzchlińskiemu (Py.163 k.422). Obojemałżonkowie scedowali 1788 r. synowi Józefowi 1. 000 zł z sumy 2. 000 zł, zapisanej Mariannie na Gałczynie przez Pierzchlińskiego (G.115 k.88v). Ten Józef został ohcrzcz. 16 III 1760 r. Mieli oni jeszcze córkę Franciszkę ur. w Żołczu, ochrzcz. 26 IX 1748 r. (LB Jarz±bkowo). Może to ten sam Józef ożenił się 20 XI 1782 r. z Eleonor± Ponikiewsk±, rozwiedzion± z Józefem Słupeckim? W akcie ¶lubnym nazwana wdow± (LC Gniezno, Sw. Michał), umarła w GnieĽnie na Grzybowie 15 V 1792 r. (LM Gniezno, Sw. Trójca). Józef żył jeszcze 1789 r. (G.115 k.160; tu B. nazwany Karolem) Kasper, syn Jana i Laskowskiej, zwany też czasem Melchiorem, a więc zapewne dwuimienny, ur. ok. 1734 r., w l. 1774 i 1775 wraz z żon± Zofi± Kawieck± kwitował Iłowieckiego sędziego grodz. wałeckiego z prowizji od sumy 1. 375 zł, a potem i z tej sumy, jej posagowej, zapisanej na Łosińcu p. gnieĽn. w l. 1741 i 1754 (G.100 k.607v; 102 k.90v). Była córk± Walentego i Pawłowskiej (G.102 k.92). Umarła maj±c lat 70,6 IX 1788 r. Kasper (Melchior?) umarł maj±c lat 72, 5 V 1806 r. (LM Pobiedziska).

Badowscy,#Wojciech Stanisław, ochrzcz. 17 V 1734 r. (LB Gniezno, ¦w. Trójca).

Badowscy,#Ignacy, m±ż Marianny Czyżewskiej, córki Tomasza i Apolonii Chlebowskiej, 1748 r. (I.Kal.185/9 k.71). Marianna i jej m±ż Wojciech Wichrowski nie żyli 1782 r.

Badowscy,#Jan Grzymała B. 1755 r. (Ws.183 k.162). Franciszek ¶wiadkował 15 IV 1768 r. (LC Gniezno, Sw.Trójca). Panna Rozalia za¶lubiła 19 II 1783 r. Walentego Przygodzkiego, a ¶wiadkował przy ¶lubie Stanisław B. (LC Gniezno, Sw. Michał). Jan, ekonom w Zalesiu M., i żona jego Teodora, rodzice Rozalii, zmarłej tamże 9 VII 1801 r., w 2 dni po urodz. (LM Pępowo).

Badowscy,#Józef Jaranowicz B., burgrabia grodzki rawski, asystował przy chrzcie w parafii żońskiej 14 VI 1778 r. (LB Żoń). Magdalena, podczaszanka pomorska wyszła ok. 1780 za Tomasza Przyjemskiego, starostę łomżyńskiego i zambrowskiego (Estr.XIV, s.370).

Badurkowscy z Badurkowa p. ko¶c., par. krobskiej, wsi dzi¶ niestniej±cej. Mikołaj z Badurkowa czę¶ć tej wsi sprzedał ok 1465 r. za 40 grz. Janowi z W. Kuczyny (P.1383 k.362). Łukasz z Badurczyna (!) pół łana roli folwarcznej w tej wsi sprzedał 1476 r. za 17 grz. Janowi Koniecznemu z W. Kuczyny (P.1386 k.54). Michał B. na połowie czę¶ci w Badurkowie oprawił 1481 r. 1481 r. 20 grz. posagu żonie Annie (P.1386 k.149v). Stanisław B. z Badurkowa i Kuczyny Wielkiej został w r. 1482 pozwany przez Marcina B. Kozła ("Koszel" o naj¶cie i spalenie dworu z przyległo¶ciami (Ko¶c.227 k.100). Anna, córka zmarłego Jana B., żona op. Andrzeja, mieszcz. w Krobi, czę¶ć w Badurkowie sprzedała 1496 r. za 15 grz. Annie wdowie po Michale B. (P.1383 k.121). Jan B. nabył na wyderk 1519 r. łan pusty w Badurkowie od Bernarda Pakosławskiego (P.1392 k.303). Córk± Michała, zapewne identycznego z wyżej wspomnianym, była Małgorzata, występuj±ca w r. 1542 jako żona Jana Krzekotowskiego w asy¶cie brata wujecznego Piotra Pudliszkowskiego (P.881 k.131, 131v). Chyba ta sama, nazwana Ann± B., żona Jana Krzekotowskiego, w asy¶cie stryja Jana Jarosławskiego i brata ciotecznego Mikołaja Pudliszkowskiego, dała 1519 r. w dożywocie mężowi czę¶ci po rodzicach w Badurkowie (Ko¶c.345 k.66v).

Badurkowscy#Marianna de Badurki (!), żona Chryzostoma Jarochowskiego, nie żyj±cego 1666 r. (I.Kal.126 k.615), była zapewne z innej rodziny.

Badyńscy h. Jelita odm. Anna w l. 1685-99 wdowa po Macieju Paruszewskim. Michał z żony Heleny Łosiówny (P.1365 k.279v), miał syna Józefa Stanisława Kostkę, nie żyj±cego 1769 r., ożenionego z Eleonor± Borowiczówn±, córkę Grzegorza, pisarza skarb. komory celnej nieszawskiej, i Anny Wilsenówny, która t. r. dostała zapis 2. 000 zł od Rosena, za¶ 1787 r. wraz z bratem, ks. Faustynem, kanonikiem laterańskim, odebrała spadek po ciotce, Jadwidze z Wilsenów Hoffmanowej, obywatelce bydgoskiej, i scedowała ów spadek Nepomucenie z Wilsenów Malczewskiej (I.Kon.80 k.183, 183v), 83 k.305v; P.1365 k.279; 1367 k.400v).  Józefa i Borowiczówny syn Józef, wiceregent grodz. koniński 1774 r. (I.Kon.80 k.310v), komisarz województw wielkopolskich 1775 r., komornik gran. gnieĽnieński w l. 1782-89 (ib.82 k.308; 83 k.76v; Bon.). M±ż Józefy Gajewskiej, córki Stanisława i Marianny Raszewskiej (P.1363 k.277), dostał wraz z ni± 1768 r. od jej matki cesję młyna królewskiego zw. Posoka na rzece Pokrzywnicy w starostwie konińskim za konsensem król. z 10 XII 1767 r. (I.Kon.80 k.138). W l. 1786-90 mieszkał w Łodzi p. ko¶c. Nazwany w r. 1789 uprzywilejowanym posesorem dóbr królewskich Posoka, oraz posesorem klucza trzebawskiego (P.1366 k.371). Był plenipotentem marszałka Gurowskiego 1788 r. (P.1375 k.290), dożywocie z żon± spisał 1790 r. (P.1367 k.400v). Córkami jego i Gajewskiej były, Joanna Nepomucena, niezamężna w l. 1788 i 1789 (LB ŁódĽ) i Pelagia, która 1791 r. była żon± Teodora Mniewskiego. Synowie: Florentyny, wylegitymowany ze szlachectwa w Kr. Pol. 1844 r. i Faustyn, po którym z Katarzyny K±sinowskiej syn Teofil, wylegitymowany w Kr. Pol. 1848 r. (Bon.).

Badyńscy#Józef, ekonom w Chomi±ży, z żony Urszuli miał córkę Agnieszkę, ur. w Chomi±ży, ochrzcz. 21 I 1768 r. (LB Parlin). Gertruda, żona Nepomucena Gajewskiego, nie żyj±cego 1786 r. Kajetan, licz±cy lat 24, ożenił się 7 VII 1812 r. z Mariann± Klugerówn±, maj±c± lat 42 (LC Trzcinica). Wojciech, poborca raszkowski, i żona jego Antonina Łagiewska, rodzice Ignacego Walentego, ur. w Raszkowie 30 VII 1816 r. (LB Raszków).

14:04, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
sobota, 10 grudnia 2005
Arnould Flora

Arnould Flora d A., niezamężna, z Kawcza, licząca lat 29, za¶lubiła 20 VI 1821 r. Felicjana Niesioowskiego, komisarza poczty z Bojanowa.

Arthmut Maria, 1630 r. żona Jana Jarosławskiego.

Artowski Wojciech, tenutariusz wsi Skalmierzyce 1720 r. (I.Kal.161 s.12).

Auersperg, Ausberg, Józef bar. de A., zmarły w Ksi±żu 15 V 1762 r., (LM Ksi±ż), za¶lubił w Poznaniu 29 IX 1755 r. Barbarę Poradowsk±, (LC Poznań, Sw. Marcin) córk± Walentego i Jadwigi z Naramowic, która 2-o v. wyszła 21 X t. r. za Mateusza Molskiego, skarbnika smoleńskiego (LC Kunowo; P.1334 k.23; Ko?c.330 k.108). Po raz trzeci za¶lubiła 1768 r. Franciszka Zbyszewskiego (Ko¶c.330 k.219v). W r. 1783 synowi Karolowi A. scedowała sumę na Izdebnie po swych rodzicach (I.Kon.82 k.360). Był jeszcze syn Augusta Nepomucen Teodor, ochrzcz. 12 VII 1756 r. (LB Poznań, Fara), który 30 III 1789 r. pewne sumy po matce cedował bratu Karolowi. Podpisał się wtedy: Augustin Graff Auersperg (P.1366 k.446). Karol w l. 1784-88 m±ż Marianny z Fontynich, wdowy po Fryderyku Wilhelmie de Lenefeld, po Antonim Wieprzyńskim Janowskim, pułkowniku wojsk kor., i po Michale de Crachay, konsyliarzu Jkmci (P.1361 k.523; 1365 k.576v).

Auerswald, Aurszwald, Aussward, Aurszałd Justyna, w l. 1660-1667 żona Adama Aleksandra Deręgowskiego.

Augustynowscy h. Ogończyk. Stanisław, burgrabia wojew. malborskiego 1635 r., w imieniu swoim i braci swych Macieja i Krzysztofa skwitował Jakuba Weihera wojewodzica chełmińskiego i pułkownika król. z 600 zł za głowę brata ich Jakuba zabitego przez towarzyszy spod chorągwi rotmistrza Daniłowicza (W.35 k.329v).

Aulock h. Własnego ze ¦l±ska. Katarzyna "Ulakowa" zawarła 1475 r. ugodę ze swym synem Jurg±, cedując mu oprawę na wsiach Wygnańczycach i Łysinie, a zatrzymując dożywocie na Tylewicach (P.21 k.26).

Aurelewscy, Awrelewscy, Aurylewscy. Stanisław, nie żyjcy 1685 r., miał syna Wojciecha, męża 1684 r. Teresy Piechockiej, córki Szymona i Anny Miłaczewskiej (P.1107 VII k.69). W r. 1685 oprawił tej żonie 3. 000 zł posagu (P.1110 X k.56). W r. 1693 w imieniu własnym i żony kwitował się z Karolem Zakrzewskim z kontraktu trzyletniej dzierżawy wsi Spławie i Osiek w p. Ko?c. (P.1125 k.81). Sumę 4. 000 zł, lokowaną u Żydów Leszczyńskich, zapisał 1694 r. Wojciechowi Czeszewskiemu (Ws.76 k.434). W r. 1700 Teresa była już 2-o v. żoną Andrzeja Majewskiego (P.1139 XIII k.122v). W r. 1703 na sumach będących pod jej dożywociem, tj. na dobrach Żuki u Zygmunta Rudnickiego i u zięcia Janowskiego, zapisała 6. 000 zł synom z pierwszego męża, Józefowi i Franciszkowi (P.1143 II k.49v). Józefowi scedowała ponadto 1711 r. sumę 5. 000 zł, zapisaną sobie przez Janowskiego w r. 1700 przy okazji wykupu Szyszyna w p. gnie?n. (P.1146 I k.60). Nie żyła w r. 1719 (P.1224 k.61). Córka Wojciecha i Piechowskiej, Zofia, była 1-o v. żoną Andrzeja Drachowskiego (Py.157 k.70v), 2-o v. 1700 r. Stanisława Janowskiego. O synu Franciszku nie wiem nic więcej.

Aurelewscy, Józef w r.1713 wydzierżawił na 3 lata za 5. 500 zł wie¶ Wi¶niewo w p. kon. od Stanisława i Stefana Kwileckich (I.Kon.73 k.150v). Dziedzic jednej czę¶ci Szyszyna i posesor drugiej, zwanej Broniszewizn±, zawarł 1730 r. kompromis z Bogusławskimi (ib.76 k.324v). T. r. żonie Mariannie Wilczyńskiej oprawił 1750 zł, odebranych na poczet posagu od jej rodziców, Jana i Anny z Słoneckich (P.1233 I k.39v, 61). Małżeństwo to zostało zawarte dużo wcze¶niej, może już w r. 1714, kiedy Józef od wspomnianych małż. Wilczyńskich brał zastawem za sumę 5. 500 zł czę¶ć miasta Wilczyna (G.93 k.177v). Żył jeszcze 1732 r., nie żył 1736 r., kiedy wdowa działała w imieniu synów Józefa i Rocha (G.97 k.111v). W r. 1746 była już 2-o v. żoną Antoniego Rokossowskiego (I.Kon.78 s.9). W r. 1749 prawa spadkowe po Wilczynskich i Słoneckich cedowała synom (ib.s.244), nie żyła 1765 r. Prócz wspomnianych były jeszcze dzieci: syn Walenty Kazimierz, ochrzcz. 18 II 1725 r. (LB Ostrowo) i córki, Marcjanna, żona Walentego Ponińskiego, zmarła we Wrze?ni 31 XII 1789 r. w wieku lat ok. 70, i Ludwika, żona Antoniego Kołudzkiego, sędzica ziem. inowrocławskiego.

Aurelewscy, 1. Józef, wspomniany od r. 1730 (ZTP 51 k.139), w r. 1752 wraz z bratem Rochem współdziedzic Szyszyna (I.Kon.78 s.604), w r. 1760, po ¶mierci brata, dziedzic Szyszyna i Przymy (ib.80 k.20). Był potem księdzem w r. 1765 (Rel. Kal.185/186 s.1383) i nie żył w r. 1779, kiedy dziedziczką dóbr powyższych była Marcjanna Ponińska (ib.82 k.125v; G.108 k.81).

Aurelewscy, 2. Roch miał za żonę Juliannę Zabłock±, córkę Jana, wdowę po Stanisławie Bojanowskim (P.1288 k.198v; I.Kal.185/9 k.96), która 1747 r. zawarła ugodę z Bojanowskimi (I.Kon.78 s.80). Roch od Michała Bronisza kupił za 11.000 zł dwie czę¶ci Szyszyna (ib.s.108), a 1748 r. nabył od tegoż Bronisza za 1. 000 zł czę¶ć wsi Sarnowo w p. gnieżn. (ib.s.182), za? w r. 1755 od Leona Kossowskiego kupił w Szyszynie czę?ć zw. Kossowczyzna (ib.78 s.887). Maciej Dziekczyński zobowiązał się w r. 1758 sprzedać mu za 3. 000 t. połowę czę?ci w Szyszynku, zw. Muchlińszczyznę (ib.79 k.74v), a Józef Hryniewiecki w r. 1760 zobowiązał się sprzedać za 55. 000 zł dobra Przyma, Głodowo i Przrowno w p. kon. (ib.k.172). W r. 1760 dobra swe Szyszyno W. czyli Stare, ?rednie i Mniejsze zastawił za 35. 000 zł na 3 lata Antoniemu Sikorskiemu (G.99 k.241). Nie żył już 1765, był bezpotomny (I.Kon.80 k.20). W r. 1766 wdowa swoje sumy po pierwszym mężu, należne jej z tytułu ugody zawartej 1747 r. z jego spadkobiercami, oraz prawa uzyskane od drugiego męża na Przymie, Głodowie, Przyrownie i Szyszynie scedowała Ignacemu Szołdrskiemu (ib.k.58v). Wedle dekretu zjazdowego z r. 1779 Szyszyno W. i Szyszyno Mniejsze, ocenione na 50. 000 zł, przypadły siostrze Rocha, ponińskiej, za¶ Przyma, Głodowo i Przyrowno, oceniane na 85. 000 zł, jego siostrzenicy Antoninie z Kołudzkich Tr±mpczyńskiej (ib.82 k.125v, 126).

Awedykowie. Ks. Michał, kanonik gnieżnieński, zmarł 7 XII 1760 r. maj±c lat 47 i został pochowany w Łowiczu (LM Gniezno, Katedra). Marianna, żona Stanisława Żabińskiego, stolnika chełmińskiego, nie żyła 1766 r. Antoni, były regent skarbu kor., zmarł 9 I 1809 r. (Sep. Dominikanów Pozn.).

Axleben Barbara, żona Ernesta Shern Thossa. Oboje nie żyli 1646 r.

Azulewicz Maciej, rotmistrz pułku Jakuba Błędowskiego 1741 r. (I.Kon.77 k.225).

Babatyński Wojciech kwitował 1590 r. Pawłowskiego z długu 150 zł (Ko¶c.270 k.308v).

10:31, p.borysiewicz
Link Komentarze (1) »
Arciszewscy Katarzyna

Arciszewscy Katarzyna, córka Kazimierza i Marianny M±kowskiej, poszła 11 II 1805 r. za Wojciecha Kaczkowskiego (LC Broniszewice).

Arkuszewscy, zob. Jarkuszewscy.

Armanowscy Wojciech i Regina chrzcili 25 II 1720 r. syna Macieja (LB Kotłowo).

Armon Katarzyna, w l. 1701-2 żona Kazimierza Sawickiego.

Arnim Adelajda Krystyna Lowiza, żona 1778 r. Aleksandra Ludwika Augusta Kalkraytera, porucznika wojsk pruskich.

Arnoldowie. Op. i uczc. Samuel, w r. 1687 mż op. i uczc. Jadwigi Długoszówny, mieszczanie leszczyńscy, w imieniu własnym i żony zawierał wtedy kontrakt z Adamem Kar¶nickim i jego żon± Barbar± z Twardowskich (Ko¶c.356 k.13), a oboje w r. 1693 wydzierżawili na lat 3 od Barbary z Twardowskich Kar¶nickiej za 3. 600 zł Łipno i Lipienko (Ko¶c.306 k.430; 307 k.471v). W r. 1695 po ¶mierci Samuela, jego syn sł. Marcin, w imieniu swoim i matki oraz innych spadkobierców ojca wydzierżawil od małżonków Kar¶nickich na lat 3 Kar¶nice i Księginki (ib.307 k.613v). Daniel, rajca leszczyński 1718 r. (ib.311 s.912).

Arnoldowie. Chyba z tej samej rodziny był szl. Beniamin, burmistrz Leszna i "generalny Korony Polskiej poczmistrz za pożyczki gotowizną i dostawy wina, ogółem na sumę 30. 000 tynfów, otrzymał 25 VIII 1716 r. w posesję aż do "wytrzymania" tej sumy wsie D±becz, Strzyżewice i folusze włoszakowskie (Ws.161 k.97). Konsyliarz nadwor. JKMci, administrator dóbr leszczyńskich 1717 r. (ib.s.753). W r. 1726 był posesorem dóbr Włoszakowice, Bukowiec, Machcin, Dłużyna, Grotniki, Domienice, Miastko, Koło i Ujazdów na zlecenie króla Stanisława i moc± zawartego z nim kontraktu (Ko¶c.161 k.22). W r. 1731 ur. Beniamin "de A., eques Silesiae", dziedzic dóbr Seytersdorff, Sorgaw, Petersdorff w Ks. Głogowskim i Żagańskim, do sprawy s±dowej z Swinarskim z Głuchowa mianował plenipotentów, a w¶ród nich syna Ernesta Ludwika (Ws.84 k.50v)

Arnoldowie. Sławetna Marianna z Arnoldów, wdowa po sław. Krystianie Tobiaszu, obywatelu leszczyńskim, występowała w r. 1724 jako siostra zmarłej Jadwigi, żony urodz. Henryka Ernesta Ponikowskiego (Ko¶c.159 k.146).

Arnoldowie. Wielm. pani Bogumiła trzymała do chrztu dziecko Krzywokulskiego 22 II 1752 r. (Lb Kobierno). Szl. (potem dodano: urodz.) Jan z żon± Joann± Brukman, pochowan± w Jedlcu 9 IX 1794 r., posesorzy Jedlca w l. 1789-94, mieli dzieci: Zuzannę, zmarł± 6 IX 1791 r. w wieku 1 miesi±ca, Anastazego Ludwika, ochrzcz. 17 VIII 1789 r., Jakuba Ignacego Lojolę, ochrzcz. 24 VII 1794 r. (LB Jedlec). Zapewne tan sam "urodzony" Jan dzierżawił 1789 r. od Generałowej Weroniki Garczyńskiej Gostkowo (P.1366 k.254).

Arnoldowie. Rozalia, żona 1792 r. Ludwika Tomaszewskiego. Wielm. pani Barbara z Lipińskich zmarła w Poznaniu i pochow. 4 VII 1797 r. (Nekr. Reformatów Pozn.). Jan Antoni, posesor Raszkowa, dziedzic Pęcherzewa w woj. sier., wdowiec maj±cy lat 40, za¶lubił 16 X 1798 r. Juliannę Kiedrzyńsk±, wdowę po Ruszkowskim, posesorkę Wierzchosławia, mając± lat 26 (LC Sobótka). Córka ich Teofila Domicela ochrzcz. 28 IV 1801 r. (LB Raszków).

Arnoldowie. Tomasz, ekonom w Wierzei w l. 1772-1787, dzierżawca Piotrowa w l. 1799-1800, Szczytnik 1817 r. i zapewne Zdziechowic 1822 r. (LB Głuszyna). Jego żona, Małgorzata Grodziska, zmarła w Mystkach 14 VI 1833 r. (LM Targowa Górka). Ich synowie: Mikołaj, Michał, a zapewne też Jan, Ludwik i Stanisław. Z córek, Anastazja, ur. w Wierzei, ochrzcz. 27 V 1787 r. (LB Grodzisk). Marianna wyszła 20 XI 1799 r. za Jakuba Poklateckiego, dzierżawcę Pigłowic (LC Głuszyna). Jadwiga, chrzestna 11 VIII 1800 r. (LB Mądre), była potem żon± Aleksandra v. Balgen (Balgin), kapitana wojsk pruskich, dziedzica Mystek, zmarłego tam 21 IX 1843 r. w wieku 80 lat (LM Targowa Górka). Która? z córek Tomasza i Małgorzaty (może wyżej wymieniona Anastazja?) była zamężna za Krokizjuszem (Krokcjuszem), bowiem Małgorzata A-wa 17 IV 1825 r. trzymała do chrztu dziecko swej wnuczki Marii (Małgorzaty) z Krokizjuszów Mieczkowskiej (LB Targowa Górka). Inną córkę tejże Mieczkowskiej 14 III 1829 r. trzymał do chrztu Antoni A., dzierżawca Słupi (LB Dębica), należ±cy najwidoczniej też do kręgu bliskiej rodziny. Z synów Tomasza i Małgorzaty, Mikołaj "de Radwan", ur. w Wierzei 10 IX 1772 r. (LB Lwówek), posesor Pakowia i Kłodziska Obornickiego, zmarły w Poznaniu 27 VII 1811 r. (LM Głuszyna). Jego żon± była Felicja (Felicissima) Ignatowska, dzierżawczyni Pakowia i Kłodziska, zmarła wnet po mężu 8 VIII 1811 r. w wieku lat 50 (LM Biezdrowo). Michał, którego ochrzczono z ceremonii 2 XII 1777 r. (LB Ceradz Ko¶c.), ¶wiadkował 1 X 1826 r. przy ¶lubie i nazwany wtedy "ze Zdzychowic" (LC ¦roda). Oficer wojsk pruskich, umarł w Mystkach 5 XII 1837 r. (LM Targowa Górka). Jego żon± była Bogumiła Tomicka (Janicka?), córk± za¶ Michalina Marianna, ochrzcz. 18 V 1815 r. Jej matk± chrzestn± była Józefa A., zmężna Trzeska (LB Pozn., Sw. Marcin).

Arnoldowie. Jak już powiedziałem, synem Tomasza i Małgorzaty był zapewne też Jan, ur. ok. 1789 r. zmarły w Poznaniu 4 XII 1822 r. (LM Głuszyna). Żon± jego była Józefa, po¶lubiona przed 25 XI 1821 r. (LB Bagrowo), nazwana córka dziedzica Zdziechowic, zmarła w Szczytnikach 18 IX 1823 r. w wieku lat 21. O jej ¶mierci donosił Józef(!) Balgin (LM Głuszyna). Ludwik, chyba też syn Tomasza i Małgorzaty, dziedzic Mystek, oraz żona jego Ludwika występowali w l. 1821-1847 (LB Sulmierzyce, LB Targowa Górka, LB Gniezno, Sw. Trójca). On żył jeszcze 17 X 1851 r. (LB Głuszyna). Ich synem był zapewne Cyprian, zamieszkały zrazu w Mystkach, m±ż Marianny Alkiewiczówny, córki Onufrego i Augustyny z Poklateckich ojceic Włodzimierza, ur. tamże 16 IX 1849 r. (LB Targowa Górka) i Michała Witolda, ur. w Starołęce 9 IX 1851 r. (LB Głuszyna). Stanisław, jeszcze jeden przypuszczalny syn Tomasza, mąż Bogumiły Winnickiej, miał z ni± córkę Nepomucenę, ur. ok. 1802 r., wydan± 1 X 1826 r. za Franciszka Kubackiego. ¶wiadkował przy ¶lubie ich Michał A. ze Zdziechowic (LC Sroda).

Arnoldowie. Stanisław, ekonom w Głuponiach, chrzestny 11 V 1783 r. (LB Brody). Ambroży za?lubił 4 XII 1793 r. w Ostrowie Apolonię Kowalównę (LC Ostrów). Jan, syn Macieja i Bogumiły, dzierżawca Raszkowa 1802 r. Jego żoną była Julianna Kiedrzyńska, córka Kaspra i Marianny. Z niej córka Helena, ur. w Piaskach 18 V 1802 r., i syn Mateusz Józef, ochrzcz. 21 IX 1803 r. (LB Raszków). Józef, posesor Chwałkowa, trzymał do chrztu syna Potockiego, dzierżawcy Łubowa, 17 XI 1816 r. Rażony apopleksj± umarł 15 VII 1843 r., maj±c lat 47 (LB i LM Łubowo). Jego żon±, po¶lubion± przed 22 VI 1820 r. była Marianna Radomińska (LB Łubowo). Jedyna ich córka Wiktoria, ur. ok. 1801, w chwili ¶mierci ojca była żon± Leona Sobierajskiego, dziedzica Chabielina (LM Łubowo). Drugim jej mężem był N. Bieczynski. Żyła jeszcze 1843 r., będ±c wdow± (Hip. Węgrowiec Kopanina). Antonina przed 9 V 1817 r. wyszła za Stanisława Trzeckiego (LB Mądre). Porównaj wyżej z Józef± zamężn± Trzesk±. Ignacy trzymał do chrztu 21 I 1821 r. syna Bendów z Osieka (LB Gostyczyna). Józef, dziedzic pietrzykowa, i żona jego Seweryna Laskowska, rodzice Konrada, ur. w Czachórach 25 XI 1843 r. Jego chrzestn± była Helena A. (LB Droszew). Pius, chrzestny 19 III 1851 r. (LB Białężyn). Józef, ekonom w Szczurach, i Teofila Witkowska, rodzica Stanisławy, ochrzcz. 15 IX 1875 r. (LB Szczury).

 

 

10:20, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
Arciszewscy Piotr

Arciszewscy Piotr pisał się "Ru¶ca". Ożenił się z Zofi± Kołaczkowsk±, córk± Jana i Anny Pakosławskiej, której przed ¶lubem 31 XII 1614 r. oprawił posag 3000 zł na sumie wyderkafowej 6000 zł na Stawnicy (W.78 k.267v, 270). W l.1618-20 ¶wiadczył przy wywodach szlachectwa Krzysztofa A-go (Bon.). W r. 1620 zawarł z Januszem Włostowskim kontrakt o dobra Dziewierzewo, Wielk±wie¶ o pustkę Guzowatki w p.kcyń.(Kc.127 k.197), a od Wojciecha Ko¶cieleckiego nabył wyderkiem za 2200 zł Stare w p.nakiel.(ib.k.259). W r. 1621 od Hieronima i Feliksa Izdbińskich dostał zobowi±zanie sprzedaży za 8000 zł wsi Rusiec w p.kcyń.(ib.k.499), ponowione ze strony Hieronima 1624 r.(Kc.19 k.371v), ale do nabycia połowy Ru¶ca od Hieronima doszło dopiero 1625 r. za 3500 zł (N.223 k.686v), choć i to nie była jeszcze transkacja ostateczna, bowiem w r. 1631 Piotr ponownie nabył od niego połowę tej wsi, tym razem za 4000 zł(P.1417 k.215). Nabył i drug± połowę od Filipa Izdbińskiego, bo w r. 1637 cała wie¶ była jego własno¶ci±. Sprzedał j± wtedy za 9000 zł Janowi Smuszewskiemu, kaszt. santockiemu (P.1419 k.199). Oboje z żon± dostali 1635 r. od Dominika Wlandebrandinusa, muzyka król., cesję sołectwa we wsi Stobno w starostwie ujskim, a w r. 1652 dożywocie tego sołectwa ust±pili uczc. małżonkom Wagnerom (W.35 k.343v ; 40 k.261). Małżonkowie nie żyli w r. 1655, w którym występowały ich dzieci, syn Kasper i córka Marianna (P.1068 k.86). Była i córka Katarzyna, w r. 1660 żona Stefana Sługockiego. Kasper w r. 1660 skwitował ks. Smoszewskiego z 1. 000 zł pozoatałych z ceny Ru¶ca (N.227 k.52)

Arciszewscy A-cy zamieszkali w p. kcyń. w latach póżniejszych byli zapewne blisko zwi±zani z powyższymi. Jadwiga z Wielewickich, wdowa po Jakubie 1663 r. (Kc.130 k.411), jako wdowa po drugim mężu Macieju Miecznikowskim występowała 1690 r. Tego Jakuba Żychliński mieni być synem Kaspra, wnukiem Piotra i Kołaczkowskiej. Synem Jakuba i Wielewickiej był Franciszek, który

Arciszewscy 6 III 1685 r. zawarł w Błożejowicach kontrakt małż. z Feliksem Chrz±stkowskim o rękę jego córki Jadwigi, urodzonej z Doroty Zakrzewskiej. Wnosiła mu 3. 000 zł posagu (N.225 k.839; 186 k.351,351v). Połowę wsi Obielawy (dzi¶ Obielewo) w p. kcyń., odziedziczon± po matce, sprzedał 1689 r. Stanisławowi i Annie małż. Trzebińskim (G.99 k.58v). Drug± połowę tej wsi, nabyt± od siostry swej matki Doroty Wardęskiej, sprzedał 1690 r. za 5. 125 zł Maciejowi Trzebińskiemu (Kc.132 k.561). Wspomniani małż. Trzebińscy zapisali Jakubowi i jego żonie w r. 1693 na swych wsiach Żydowo, Smardowo i Karczewo sumę 5. 000 zł z ceny Obielaw (Kc.135 k.52). Posesorami Żydowa i Gorazdowa byli małż. A-cy 1698 r. (P.256 k.151). Nie żyli oboje 1724 r. Ich dzieci ochrzczone w Poznaniu: Róża 2 I 1694 r., Adam i Ewa, bliżnięta 10 V 1699 r.(LB Fara). Była i córka Zofia, żona 1-o v. Szymona Miełodrowaskiego, 2-o v. wyszła 1721 r. za Wojciecha Niwińskiego.

Arciszewscy Wedle Żychlińskiego synem Franciszka miał być Antoni, m±ż Zofii Ł±czkowskiej. Oboje nie żyli 1767 r. (P.1344 k.74). Ich syn Kazimierz za¶lubił 13 VI 1750 r. Marcjannę Ligowsk±, córkę Jana i Zofii Mielżyńskiej (LC Czeszewo). Dożywocie spisał z ni± 1767 r. (P.1344 k.74). Był wdowcem 1779 r. (P.1356 k.459).

Arciszewscy Prawdzicem był też chyba Mikołaj, który 1641 r. ręczył za pułk. Eliasza A-go (Ko¶c.299 k.482v).

Arciszewscy Arciszewscy różni. Wobec istnienia obok Prawdziców i A-ich innych herbów, tródno okre¶lić przynależno¶ć wielu spo¶ród nich. Jan, sługa Jana Mosińskiego, tenutariusza starostwa wałeckiego, 1615 r. (W.78 k.331). Wojciechowi, swemu panu, oddał się 1624 r. w poddaństwo uczc. Michał z miasta Łabiszyna (Kc.19 k.188). Anna, żona zmarłego przed r.1627 Jana Wilkońskiego z z. dobrzyń. Florian syn zmarłego Marcina, w r. 1624 zobowiązał się oprawić 100 grz. posagu żonie swej Zofii Moszczyńskiej, córce Wojciecha (Gn.77 k.92v). Uczestniczył 1625 r. w najeżdzie Kaczkowskiego na dwór Mrowiński w Czelu¶cinie (Py.143 k.35v). Jego żona Zofia Moszczyńska żyła jeszcze w 1629 r. (G.79 k.89v). Sebastian, plenipotent 1633 r. ks.Tulibowskiego, kanonika włocławskiego i kruszwickiego (ZTP 28b s.2866). Justyna w l. 1643-55 żona Adama Aleksandra bogusławskiego, podstar. konińskiego. Anna, chrzestna 1651 r. (LB Witkowo). Marianna 1660 r. żona Jana Kazimierza Fabickiego. Mikołaj z żoną Katarzyn± Madalińsk± wydzierżawil 1669 r. czę?ci Bogusławic w p. kon. małżonkom Książyńskim (I.Kal.129 s.305). Oboje żyli jeszcze 1685 r. (I.Kon.66 k.85v). Stanisław 1682 r. kwitował Złotnickich (Kc.132 k.228v). Katarzyna z Wysockich, wdowa po Aleksandrze 1733 r. (ZTP 48 k.693). Michał za¶lubił 17 II 1738 r. Różą Krzesińską (LC Kwieciszewo). Piotr, susceptant grodz. nakielski 1741 r. (ZTP 50 k.927). Marianna, żona Wojciecha Raczyńskiego. Oboje nie żyli 1747 r. (I.Kal.185/9 k.314).

Arciszewscy Jan był ożeniony 1-o v. z Marianną Przeniewsk±, córk± Jana i Katarzyny Kra¶nickiej, żyj±c± 1727 r. (Rel. Kal. 163/164 s.2202v), z której była córka Marcjanna, jedyna spadkobierczyni matki, w l.1741-1785 niezamężna (Rel. Kal.117 s.1265, 163/164 s.2282, I.Kal.225 k.198). Po raz drugi ożenił się z Dorot± Wojciechowsk±, córką Stanisława i Barbary Gutowskiej, żyj±c± 1731 r. (I.Kal.168/70 s.626), 3-o v. za¶lubił w Szczurach 25 XI 1750 r. Petronelę Prusinowsk±, córkę Antoniego i Marianny Koszkowskiej (LC Szczury-Górzno; I.Kal.196/8 k.44v). W l. 1741-1748 dzierżawił pewne grunta w Bieniawie i z tej racji wiódł procesy z dziedzicem Bieniewa Stanisławem Czyżewskim, kontynuowane potem, 1756 przez jego synów (Rel. Kal.163/164 s.2202v). W r. 1753 występował jako opiekun synów z drugiej żony, Felicjana i Tomasza (ib.k.47). Tomasz 1765 r. dzierżawca dóbr Koryta od Grodzickich (Rel. Kal.185/186 s.1114). żył jeszcze 1787 r. (ib.227 k.228). Felicjan posesor dóbr Szczóry, wraz z bratem dwór w Kaliszu za bram± Wrocławsk±, zw. "Wojciechowszczyzna", odziedziczony po ciotkach matki, Wojciechowskich, sprzedał 1753 r. za 1. 100 zł Franciszkowi Kożmińskiemu (I.Kal.196/8 k.211). Jego żon± była za¶lubiona 2 XI 1763 r. (LC. Szczury-Górzno) Helena Gromadzka, córka Franciszka i Anny Dobrzyckiej (ib.214/6 k.36v). Scedowała ona w r. 1792 swemu synowi Janowi Chryzostomowi, podporucznikowi wojsk kor., 1. 000 zł z sumy 1. 500 zł, zabezpieczonych jej na wsi Szczury Franciszka Kożmińskiego (ib.232 k.349v). Ich dzieci urodzone w Szczurach Chryzostom Adam 19 IX 1764 r., Piotr Celestyn Maksymilian 19 V 1767 r., Chryzostom Stanisława 2 V 1769 r., Franciszka Eleonora 23 II 1772 r., Wiktoria 22 XII 1774 r., Melchior Kasper 3 I 1779 r. (LB Szczury-Górzno). Zofia wyszła przed 13 X 1781 r. za Karola Olszewskiego, ekonoma z Klęki (LB Nowe Miasto).

Arciszewscy Józef, ekonom w Złotnikach 1789 r. chrzcił synów urodzonych z żony Katarzyny: 4 XI 1781 r. Marcina, ur. we dworze w Kazimierzu (LB Kazimierz) i 14 I 1789 r. Antoniego (LB Kiekrz). Franciszka przed 8 I 1804 r. za¶lubiła Bartłomieja Leszczyńskiego. Wiktoria wyszła przed 8 I 1804 r. za Maksymiliana Kozłowskiego (LB Spławie).

10:15, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
Arciszewscy Olbracht

Arciszewscy Olbracht, drugi syn Kaspra i Sławkowskiej, miał syna Pawła, po którym z Zofii Zakrzewskiej, córki Filipa Zbożnego, syn Jan ¦wiadcz±cy 1618 r., wedle przypuszczenia Bonieckiego może identyczny z Janem, który 1660 sprzedał Kleszczewo i Zaskoczyn Kolmerowi. Trochę tu za wielki odstęp lat.

Arciszewscy Krzysztof, trzeci syn Kaspra i Sławkowskiej, m±ż Barbary Kawczyńskiej, córki Szczęsnego i Katarzyny Kossówny miał trzech synów: Eliasza, Tobiasza i Pawła, oraz córkę Barbarę 1592 żonę Wolfganga z Bukowca Szlichtinka.

Arciszewscy Paweł nabył 1604 r. za 47. 500 zł od Stanisława Cykowskiego czę¶ć miasta ¦migla, wie¶ Nietęszkowo i pustkę Unino oraz czę¶ć Koszanowa i Glińska W. i M. oraz Nowejwsi p. ko¶c. (P.1405 k.9av). T. r. nabywszy od brata Eliasza za 17. 000 zł Buszkowy Górne i Dolne, sprzedał za 47. 500 zł swe czę¶ci ¦migla z przyl. wsiami bratowej Eliaszowej (ib.k.170v, 172v). Od brata Tobiasza wzięli w zastaw za 20. 000 zł, a w r. 1609 otrzymał donację wsi Rachocin, Polichnowo, Rzeczna i Małorecz osiadłe i Brzostowo pustki w z. dobrzyń. (Ws.204 k.351v). Sędzia deputat trybunału piotrkowskiego z wojew. chęłmińskiego 1612 r. (ZTP 27 s.867). Jego żona 1609 r. Dorota Siewierska, wdowa 1-o v. po Wojciechu Zakrzewskim (P.143 k.1030v). Oboje żyli 1613 r. (ZTP 27 s.1284).

Arciszewscy Tobiasz, drugi syn Krzysztofa i Kawczynskiej, dawszy, jak już pisałem, wsie w z. dobrzyń. bratu Pawłowi, zobowiązał się 1609 r. bronić go przed pretensjami, które mogłyby wyniknąć z oprawy swej zmarłej już żony Barbary Wilkowskiej córki Baltazara i Żelechowskiej, któr± miała na Polichnowie (Ws.25 k.293v). W r. 1611 od siostry Szlichtinkowej kupił za 7. 000 zł czę¶ci w Skrzydlewie p. ko¶c., ale je odsprzedał jej t. r. (ib.k.594v). Nie żył 1630 r., kiedy jego syn Tobiasz dostał od Bogusława i Piotra, synów Eliasza, czę?ci w Buszkowach (Ws.206 k.382). W r. 1646 Tobiasz junior mianował plenipotentów (ZTP 29 s.2447). Wedle wywodu szlachectwa Krzysztofa, Tobiasz senior, dziedzic Gogoliny (znamy Gogolin, wie? biskupstwa chełmińskiego) miał z Wikowskiej syna Olbrachta (Ko¶c.123 k.6).

Arciszewscy Eliasz, syn Krzysztofa z Kaweczyńskiej, zapewne najstarszy, sw± czę¶ć w Buszkowach sprzedał bratu Pawłowi, ale po ¶mierci Pawła odziedziczył j± widocznie z powrotem, bowiem była w rękach jego synów. Patron zaboru ariańskiego w ¦miglu ok. 1584 r., potem w pewnych okresach minister tamże (pol. Sł. Biogr.). Jego żona Helena Zakrzewska, córka Wojciecha i Sabiny Konarzewskiej, dała w r. 1601 swej macosze Dorocie z Siekierskich dożywotnie użytkowanie dóbr Rogalino, Dobiertki i Dąbie (P.1404 k.25). W r. 1602 nazwana współdziedziczką Zkrzewa (Ws.19 k.66v). Jako jedyna spadkobierczyni ojca, swoje czę¶ci w tej wsi i w pustce Jasień sprzedała 1604 r. za 16. 000 zł Stanisławowi Zakrzewskiemu (P.1405 k.23). T. r. od szwagra Pawła A-go kupiła za 47. 500 zł czę¶ć ¦migla, wie¶ Nietęszkowo, pustkę Unino, czę?ci wsi Koszanowo, Glińsko W. i M. oraz Now± wie¶ w p. ko¶c. (ib.k.172v). Rogalino i Dobiertki sprzedała 1605 r. za 12. 000 zł Mikołajowi Manieckiemu (ib.k.309). Oprócz tych czę?ci w ¦miglu z przyl., które nabyła od szwagra, miała i inne kupione od Wacława Rozrażewskiego, ale z nich czę¶ci miasta ¦migla i wsi Koszonowo sprzedała 1613 r. Kasprowi Jaruzelowi Brzeżnickiemu (ZTP 27 s.1280). Pozostały jej tylko Glińsko W. i M., Nietęsżkowo, Unino i Nowawie¶, bowiem inne czę¶ci ¦migla sprzedała Brze¶nickiemu chyba już 19 I 1611 r., kiedy w Piotrkowie zawarła z nim kontrakt dotyczący tego miasteczka (Ws.28 k.21). Nietęsżkowo i Unino sprzedała 1624 r. za 26. 000 zł Adamowi Olbrachtowi Przyjemskiemu obożnemu kor. (p.1414 k.1281v). Nie żyła już 1625 r. (Ws.206 k.107v). Eliasz umarł między r. 1626 i 1630 (Ko?c.294 k.69). Ich synowie: Bogusław, Piotr, Krzysztof i Eliasz, córki: Sabina wydana 1614 r. za Stefana Morsztyna, staro¶cica filipowskiego, Anna wyszła w r. 1614 za Macieja z Bukowca ?rzemskiego, 2-o v. w l. 1636-47 była żoną Jana Pawłowskiego, Katarzyna za¶lubiła 1622 r. Stefana ?lesińskiego, Agnieszka 1633 r. żona Jana Morsztyna.

Arciszewscy 1. Bogusław, w r. 1626 plenipotent siostry Anny, wdowy po Macieju Srzemskim (P.1017 k.599v), wraz z bratem Piotrem spadłe po ojcu czę?ci Buszków dał 1630 r. stryjecznemu bratu Tobiaszowi (Ws.206 k.382). W r. 1636 Bogusława, niew±tpliwie tego samego, skwitował z 300 zł Wojciech Tytlewski (P.1033 k.32).

Arciszewscy 2. Piotr w r. 1631 nabył wyderkiem za 3. 000 zł wie¶ Rusiec w p. kcyń. od Piotra A-go, syna Kaspra (P.1417 k.428). Po bracie Krzysztofie odziedziczył sumę 40. 000 zł, zapisan± sposobem wyderkafu na wsiach Łysiny, Tylewice, folwarku puterklicz i młynie Turek w p. wsch. (Ws.56 k.777). Te dobra nabył wyderkiem za tęż sumę 1661 r. od Jana Karola Opalińskiego (P.1072 IV k.284). Ożenił się z Urszulą Szczepanowską, córk± Jana, której 1638 r. w grodzie łęczyckim zapisywał dożywocie (Ws.135 k.511). Nie żył w r. 1664, kiedy występowła ona jako wdowa po nim, (Ws.63 k.753). Syn Piotra, Kasper, skwitowany w r. 1652 z 1. 000 złp przez siostrę Teresę Bronikowską (P.1064 k.605), zapewne już nie żył, kiedy Urszula swoje prawa oprawne i dożywotnie ust±piła 1666 r. córkom Annie, Helenie i Zuzannie Sabinie (Ws.68 k.25). Najstarszą córką była jednak chyba niewspomniana w tym zapisie Teresa, wydana 1651 r. za Dobrogosta Bronikowskiego. Anna, żona 1-o v. Stefana Konarskiego, 2-o v. Władysława z Bukowca Szlichtinka, 3-o 1668 r. Władysława Ludwika Domaradzkiego, miecznika gostyńskiego. Helena, 1666 r. żona Jana Gostkowskiego, 2-o v. 1672 r. żona Stefana Przybyszewskiego. Wreszcie Zuzanna Sabina, żona 1666 r. Jana Bronikowskiego.

Arciszewscy 3. Krzysztof, ur. 9 XII 1592 r., w l. 1621-22 służył wojskowo pod Krzysztofem Radziwiłłem. Z bratem Eliaszem zamordował Kaspra Jaruzela Brzeżnickiego. Prze¶ladowany uszedł z kraju i osiadł w Holandii 1623 r. Od 1629 r. walczył w Brazylii, w końcu jao zastępca naczelnego wodza. W r. 1638 generał artylerii i admirał sil morskich w Brazylii. Po powrocie do kraju "starszy nad armat± kor." 1643 r. Był nim do 1650 r. W r. 1643 wraz z bratem Eliaszem dostał zapis długu 18. 000 zł od Andrzeja Ossowskiego sędziego ziem. wschow. (P.1048 k.194v). W r.1647 wzi±ł na 3 lata sposobem wyderkafu Kołaczkowice p. ko¶c. od Konstancji z Konar Grudzińskiej (P.172 k.359v). Od niej i jej synów Mikołaja i Zygmunta wziął 1649 r. sposobem wyderkafu za 14. 666 tal. ces. Biało¶liwie i Wojsko p. nakiel. (P.1424 k.421). Sumę tę równaj±c± się 44. 000 zł, scedował 1653 r. Krzysztofowi Opalińskiemu, wojewodzie poznańskiemu, bior±c od niego za 40. 000 zł wyderkafem wsi Łysiny, Tylewice i folw. Puterklicz oraz młyna Turek w p. wsch. (Ws.56 k.393v; 208 k.167). Dobra wyderkowe Biało?liwie i Wojsko rezygnował 1655 r. Zygmuntowi Grudzińskiemu, woj. kaliskiemu (P.1063 k.1041). Umarł w kwietniu 1656 r. (Pol.Sł.Biogr.).

Arciszewscy 4. Eliasz, ur. ok. 1590 r. w Rogalinie, walczył w Inflantach 1621-22. Infamowany za zabójstwo Brzeżnickiego 1623 r., uszedł do Holandii i tu w r. 1624 zaci±gn±ł się do wojska. Potem służył w wojsku duńskim. Do kraju wrócił 1633 r. Jako pułkownik piechoty podpisał ugodę kiejdańską 1655 r. Był też dworzaninem pokojowym król. i dowódc± zaciężnego regimentu niemieckiego 635 r. (W.35 k.361v; Pol.Sł.Biogr.). Posesję wsi Walicz odst±pił 1641 r. Chodubskim (Bon.). W imieniu własnym i brata Krzysztofa skwitował 1643 r. Adama Olbrachta Przyjemskiego, kaszt. gnieżn., z 10. 000  zł zastawnych na Nietążkowie, Wojnowicach i Uninie (P.1048 k.197

Arciszewscy Z powyższymi blisko spokrewniony był Jerzy (wedle Żychl. syn Pawła), dziedzic Klińcza M. 1582 r. (Baran., s.169), Puca, Jeziorek, Dobrogoszczy, Będomina i Wętkowów w p. tczew., nie żyj±cy 1599 r., po którym z Korduli Pierzchówny pozostał syn Kasper i córki: Katarzyna 1599 r. żona Jana Mo¶cickiego, 2-o v. Stanisława Kossowskiego, oraz Barbara, w l. 1593-1605 żona Mikołaja Siedleckiego.

Arciszewscy Kasper ożenił się w r. 1593, przed 3 IX, z Agnieszką Dembińsk±, córk± Macieja, której t. r. oprawił 1. 400 zł posagu (N.219 k.127). Nabył 1596 r. sposobem wyderkafu od Piotra Potulickiego, woj. kaliskiego, za 4. 000 zł na 3 lata wie? Stawnicę z dóbr złotowskich (P.1402 k.30v; N.162 k.482). Wraz z żon± Agnieszk± Dembińsk± trzymał w r. 1596 czę¶ci wsi Mo¶cisk i Kostrzynka, które wyderkował im w sumie 1. 083 zł jej zmarły brat Jan Dembiński (N. 162 k.489, 490v). Dembińska umarła w r. 1598 lub 1599 (N.163 k.349). W r. 1599 Kasper za¶lubił 2-o v. Dorotę Debrzyńską, córkę Jana (N.164 k.233v). Oprawił jej w r. 1600 posag 1. 600 zł (N.219 k.437v). Nie żył w r. 1609, kiedy występowali jego dwaj małoletni synowie z pierwszej żony, Krzysztof i Piotr (N. 167 k.255). Był i trzeci syn Eliasz, który występował w r. 1623 (N.173 k.34).

Arciszewscy Krzysztof w r.1615 cedował bratu Piotrowi i jego żonie połowę sumy 6. 000 zł, zapisanej ich ojcu wyderkafem na Stawnicy p. nakiel. przez Potulickiego, woj. kaliskiego (P.994 k.395). Od Ko¶cieleckiego, kaszt. międzyrzeckiego nabył sposobem wyderkafu w r. 1623 za 1.500 zł na 1 rok dwa łany we wsi Stare p. nakiel. (N.222 k.499).

10:00, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
pi±tek, 25 listopada 2005
Arciszewscy

Arciszewscy Olbracht, drugi syn Kaspra i Sławkowskiej, miał syna Pawła, po którym z Zofii Zakrzewskiej, córki Filipa Zbożnego, syn Jan ?wiadczący 1618 r., wedle przypuszczenia Bonieckiego może identyczny z Janem, który 1660 sprzedał Kleszczewo i Zaskoczyn Kolmerowi. Trochę tu za wielki odstęp lat.

Arciszewscy#Krzysztof, trzeci syn Kaspra i Sławkowskiej, mąż Barbary Kawczyńskiej, córki Szczęsnego i Katarzyny Kossówny miał trzech synów: Eliasza, Tobiasza i Pawła, oraz córkę Barbarę 1592 żonę Wolfganga z Bukowca Szlichtinka.

Arciszewscy Paweł nabył 1604 r. za 47. 500 zł od Stanisława Cykowskiego czę?ć miasta ?migla, wie? Nietąszkowo i pustkę Unino oraz czę?ć Koszanowa i Glińska W. i M. oraz Nowejwsi p. ko?c. (P.1405 k.9av). T. r. nabywszy od brata Eliasza za 17. 000 zł Buszkowy Górne i Dolne, sprzedał za 47. 500 zł swe czę?ci ?migla z przyl. wsiami bratowej Eliaszowej (ib.k.170v, 172v). Od brata Tobiasza wziąl w zastaw za 20. 000 zł, a w r. 1609 otrzymał donację wsi Rachocin, Polichnowo, Rzeczna i Małorecz osiadłe i Brzostowo pustki w z. dobrzyń. (Ws.204 k.351v). Sędzia deputat trybunału piotrkowskiego z wojew. chęłmińskiego 1612 r. (ZTP 27 s.867). Jego żona 1609 r. Dorota Siewierska, wdowa 1-o v. po Wojciechu Zakrzewskim (P.143 k.1030v). Oboje żyli 1613 r. (ZTP 27 s.1284).

Arciszewscy#Tobiasz, drugi syn Krzysztofa i Kawczynskiej, dawszy, jak już pisałem, wsie w z. dobrzyń. bratu Pawłowi, zobowiązał się 1609 r. bronić go przed pretensjami, które mogłyby wyniknąć z oprawy swej zmarłej już żony Barbary Wilkowskiej córki Baltazara i Żelechowskiej, którą miałą na Polichnowie (Ws.25 k.293v). W r. 1611 od siostry Szlichtinkowej kupił za 7. 000 zł czę?ci w Skrzydlewie p. ko?c., ale je odsprzedał jej t. r. (ib.k.594v). Nie żył 1630 r., kiedy jego syn Tobiasz dostał od Bogusława i Piotra, synów Eliasza, czę?ci w Buszkowach (Ws.206 k.382). W r. 1646 Tobiasz junior mianował plenipotentów (ZTP 29 s.2447). Wedle wywodu szlachectwa Krzysztofa, Tobiasz senior, dziedzic Gogoliny (znamy Gogolin, wie? biskupstwa chełmińskiego) miał z Wikowskiej syna Olbrachta (Ko?c.123 k.6).

Arciszewscy Eliasz, syn Krzysztofa z Kaweczyńskiej, zapewne najstarszy, swą czę?ć w Buszkowach sprzedał bratu Pawłowi, ale po ?mierci Pawła odziedziczył ją widocznie z powrotem, bowiem była w rękach jego synów. Patron zaboru ariańskiego w ¦miglu ok. 1584 r., potem w pewnych okresach minister tamże (pol. Sł. Biogr.). Jego żona Helena Zakrzewska, córka Wojciecha i Sabiny Konarzewskiej, dała w r. 1601 swej macosze Dorocie z Siekierskich dożywotnie użytkowanie dóbr Rogalino, Dobiertki i Dąbie (P.1404 k.25). W r. 1602 nazwana współdziedziczką Zkrzewa (Ws.19 k.66v). Jako jedyna spadkobierczyni ojca, swoje czę?ci w tej wsi i w pustce Jasień sprzedała 1604 r. za 16. 000 zł Stanisławowi Zakrzewskiemu (P.1405 k.23). T. r. od szwagra Pawła A-go kupiła za 47. 500 zł czę?ć ?migla, wie? Nietąszkowo, pustkę Unino, czę?ci wsi Koszanowo, Glińsko W. i M. oraz Nowąwie? w p. ko?c. (ib.k.172v). Rogalino i Dobiertki sprzedała 1605 r. za 12. 000 zł Mikołajowi Manieckiemu (ib.k.309). Oprócz tych czę?ci w ?miglu z przyl., które nabyła od szwagra, miała i inne kupione od Wacława Rozrażewskiego, ale z nich czę?ci miasta ?migla i wsi Koszonowo sprzedała 1613 r. Kasprowi Jaruzelowi Brze?nickiemu (ZTP 27 s.1280). Pozostały jej tylko Glińsko W. i M., Nietąsżkowo, Unino i Nowawie?, bowiem inne czę?ci ?migla sprzedała Brze?nickiemu chyba już 19 I 1611 r., kiedy w Piotrkowie zawarła z nim kontrakt dotyczący tego miasteczka (Ws.28 k.21). Nietąsżkowo i Unino sprzedała 1624 r. za 26. 000 zł Adamowi Olbrachtowi Przyjemskiemu obo?nemu kor. (p.1414 k.1281v). Nie żyła już 1625 r. (Ws.206 k.107v). Eliasz umarł między r. 1626 i 1630 (Ko?c.294 k.69). Ich synowie: Bogusław, Piotr, Krzysztof i Eliasz, córki: Sabina wydana 1614 r. za Stefana Morsztyna, staro?cica filipowskiego, Anna wyszła w r. 1614 za Macieja z Bukowca ?rzemskiego, 2-o v. w l. 1636-47 była żoną Jana Pawłowskiego, Katarzyna za?lubiła 1622 r. Stefana ?lesińskiego, Agnieszka 1633 r. żona Jana Morsztyna.

Arciszewscy 1. Bogusław, w r. 1626 plenipotent siostry Anny, wdowy po Macieju Srzemskim (P.1017 k.599v), wraz z bratem Piotrem spadłe po ojcu czę?ci Buszków dał 1630 r. stryjecznemu bratu Tobiaszowi (Ws.206 k.382). W r. 1636 Bogusława, niewątpliwie tego samego, skwitował z 300 zł Wojciech Tytlewski (P.1033 k.32).

Arciszewscy#2. Piotr w r. 1631 nabył wyderkiem za 3. 000 zł wie? Rusiec w p. kcyń. od Piotra A-go, syna Kaspra (P.1417 k.428). Po bracie Krzysztofie odziedziczył sumę 40. 000 zł, zapisaną sposobem wyderkafu na wsiach Łysiny, Tylewice, folwarku puterklicz i młynie Turek w p. wsch. (Ws.56 k.777). Te dobra nabył wyderkiem za tęż sumę 1661 r. od Jana Karola Opalińskiego (P.1072 IV k.284). Ożenił się z Urszulą Szczepanowską, córką Jana, której 1638 r. w grodzie łęczyckim zapisywał dożywocie (Ws.135 k.511). Nie żył w r. 1664, kiedy występowła ona jako wdowa po nim, (Ws.63 k.753). Syn Piotra, Kasper, skwitowany w r. 1652 z 1. 000 złp przez siostrę Teresę Bronikowską (P.1064 k.605), zapewne już nie żył, kiedy Urszula swoje prawa oprawne i dożywotnie ustąpiła 1666 r. córkom Annie, Helenie i Zuzannie Sabinie (Ws.68 k.25). Najstarszą córką była jednak chyba niewspomniana w tym zapisie Teresa, wydana 1651 r. za Dobrogosta Bronikowskiego. Anna, żona 1-o v. Stefana Konarskiego, 2-o v. Władysława z Bukowca Szlichtinka, 3-o 1668 r. Władysława Ludwika Domaradzkiego, miecznika gostyńskiego. Helena, 1666 r. żona Jana Gostkowskiego, 2-o v. 1672 r. żona Stefana Przybyszewskiego. Wreszcie Zuzanna Sabina, żona 1666 r. Jana Bronikowskiego.

Arciszewscy 3. Krzysztof, ur. 9 XII 1592 r., w l. 1621-22 służył wojskowo pod Krzysztofem Radziwiłłem. Z bratem Eliaszem zamordował Kaspra Jaruzela Brze?nickiego. Infamowany uszedł z kraju i osiadł w Holandii 1623 r. Od 1629 r. walczył w Brazylii, w końcu jao zastępca naczelnego wodza. W r. 1638 generał artylerii i admirał sil morskich w Brazylii. Po powrocie do kraju "starszy nad armatą kor." 1643 r. Był nim do 1650 r. W r. 1643 wraz z bratem Eliaszem dostał zapis długu 18. 000 zł od Andrzeja Ossowskiego sędziego ziem. wschow. (P.1048 k.194v). W r.1647 wziął na 3 lata sposobem wyderkafu Kołaczkowice p. ko?c. od Konstancji z Konar Grudzińskiej (P.172 k.359v). Od niej i jej synów Mikołaja i Zygmunta wziął 1649 r. sposobem wyderkafu za 14. 666 tal. ces. Biało?liwie i Wojsko p. nakiel. (P.1424 k.421). Sumę tę równającą się 44. 000 zł, scedował 1653 r. Krzysztofowi Opalińskiemu, wojewodzie poznańskiemu, biorąc od niego za 40. 000 zł wyderkafem wsi Łysiny, Tylewice i folw. Puterklicz oraz młyna Turek w p. wsch. (Ws.56 k.393v; 208 k.167). Dobra wyderkowe Biało?liwie i Wojsko rezygnował 1655 r. Zygmuntowi Grudzińskiemu, woj. kaliskiemu (P.1063 k.1041). Umarł w kwietniu 1656 r. (Pol.Sł.Biogr.).

Arciszewscy 4. Eliasz, ur. ok. 1590 r. w Rogalinie, walczył w Inflantach 1621-22. Infamowany za zabójstwo Brze?nickiego 1623 r., uszedł do Holandii i tu w r. 1624 zaciągnął się do wojska. Potem służył w wojsku duńskim. Do kraju wrócił 1633 r. Jako pułkownik piechoty podpisał ugodę kiejdańską 1655 r. Był też dworzaninem pokojowym król. i dowódcą zaciężnego regimentu niemieckiego 635 r. (W.35 k.361v; Pol.Sł.Biogr.). Posesję wsi Walicz odstąpił 1641 r. Chodubskim (Bon.). W imieniu własnym i brata Krzysztofa skwitował 1643 r. Adama Olbrachta Przyjemskiego, kaszt. gnie?n., z 10. 000  zł zastawnych na Nietążkowie, Wojnowicach i Uninie (P.1048 k.197 Zob. tablicę 1.

Arciszewscy Z powyższymi blisko spokrewniony był Jerzy (wedle Żychl. syn Pawła), dziedzic Klińcza M. 1582 r. (Baran., s.169), Puca, Jeziorek, Dobrogoszczy, Będomina i Wętkowów w p. tczew., nie żyjący 1599 r., po którym z Korduli Pierzchówny pozostał syn Kasper i córki: Katarzyna 1599 r. żona Jana Mo?cickiego, 2-o v. Stanisława Kossowskiego, oraz Barbara, w l. 1593-1605 żona Mikołaja Siedleckiego.

Arciszewscy Kasper ożenił się w r. 1593, przed 3 IX, z Agnieszką Dembińską, córką Macieja, której t. r. oprawił 1. 400 zł posagu (N.219 k.127). Nabył 1596 r. sposobem wyderkafu od Piotra Potulickiego, woj. kaliskiego, za 4. 000 zł na 3 lata wie? Stawnicę z dóbr złotowskich (P.1402 k.30v; N.162 k.482). Wraz z żoną Agnieszką Dembińską trzymał w r. 1596 czę?ci wsi Mo?cisk i Kostrzynka, które wyderkował im w sumie 1. 083 zł jej zmarły brat Jan Dembiński (N. 162 k.489, 490v). Dembińska umarła w r. 1598 lub 1599 (N.163 k.349). W r. 1599 Kasper za?lubił 2-o v. Dorotę Debrzyńską, córkę Jana (N.164 k.233v). Oprawił jej w r. 1600 posag 1. 600 zł (N.219 k.437v). Nie żył w r. 1609, kiedy występowali jego dwaj małoletni synowie z pierwszej żony, Krzysztof i Piotr (N. 167 k.255). Był i trzeci syn Eliasz, który występował w r. 1623 (N.173 k.34).

Arciszewscy#Krzysztof w r.1615 cedował bratu Piotrowi i jego żonie połowę sumy 6. 000 zł, zapisanej ich ojcu wyderkafem na Stawnicy p. nakiel. przez Potulickiego, woj. kaliskiego (P.994 k.395). Od Ko?cieleckiego, kaszt. międzyrzeckiego nabył sposobem wyderkafu w r. 1623 za 1.500 zł na 1 rok dwa łany we wsi Stare p. nakiel. (N.222 k.499).

18:58, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
Arciechowscy

Arciechowscy h. Grabie wyszli z Arciechowa nad Narwi± koło Serocka lub ze wsi tejże nazwy w p. gostyńskim. I w jednej i w drugiej siedzieli w XVI w. A-y. Na Mazowszu rozrodzeni do?ć licznie, w Wielkopolsce występowali tylko sporadycznie.

Arciechowscy#Stanisław, syn zmarłego Jana, wraz z żoną Katarzyną Magnuszewską, córką Tomasza, aprobował 1600 r. zobowiązanie dane w grodzie drohiczyńskim, iż całą ich czę?ć folwarku "Drachowskiego" cz. "Koziełkowskiego" koło Gniezna, odziedziczonego przez nią po bracie ks. Sebastianie, kanoniku gnie?n., sprzeda za 300 zł Janowi Magnuszewskiemu (G.66 k.389v). Stanisław, zapewne inny, kwitował 1645 r. Grudzieńskiego, woj. kaliskiego (N.226 k.187).

Arciechowscy Piotr "z Wielęcina" ożeniony był z Katarzyną Kęczewską, ktora wy stępowała jako wdowa w l.1645-51. Ich córki: Dorota 1645 r. żona Stanisława Glińskiego, Anna t. r. żona Jana Mierzyńskiego, Elżbieta i Zofia. Synowie, Jan na Wielęcinie, występujący w l. 1645-66, i Wojciech. Ten, wspomniany w l. 1645-51, nie żyjący 1658 r., miał za żonę 1-o v. Annę Cieciszowską, córkę Abrahama, podstolego liwskiego, 2-o v. Barbarę Młodiejewską (w r. 1658 już żonę Piotra Kransodębskiego). Dzieci jego: Franciszek, Michał Wiktoryn, Zofia i Marianna były 1658 r. pod opieką stryja Jana. Synowie pochodzili z pierwszego małżeństwa (ZTP 29 s.2176; 30 s.770, 1694,1695; 31 s.801). Jadwiga, nie żyjąca w r. 1645, była żoną Stanisława Kęczewskiego (ib.29 s.2176).

Arciechowscy Franciszek po?lubił, zapewne przed r. 1717, Franciszkę Grudzińską, córkę Andrzeja Karola i Barbary Kędzierzyńskiej, która 2-o v. 1735 r. wyszła za Adama Dąbrowskiego. Przed ?lubem zapisała Franciszkowi dług 4. 000 zł zabezpieczony na jej posagu 8. 000 zł, oprawionym na Gądkach (P.1240 k.63). W r.1742 występowała jako separowana żoną Dąbrowskiego, a nie żyła już 1748 r. (P.1267 k.147v; 1293 k.128). Franciszek miał z nią syna Michała.

Arciechowscy#Michał, ur. ok. 1717 r., cedował 1748 r. franciszkanom poznańskim 1. 000 zł z sumy 8. 000 zapisanych matce w r. 1733 przez Zajdlica dziedzica Gądek (P.1293 k.128). Umarł w Chodzieży 18 IV 1771 r., mając ok. 54 lat (LM Chodzież). Przed r. 1747 za?lubił Antoninę (Agnieszkę?) Golińską, nie żyjącą 1779 r. Z niej syn Anastazy i córki: Marianna 1779 r. żona Kaspra Kiedrzyńskiego, Nepomucena żona 1778 r. Zygmunta Grudzińskiego kasztelanica poznańskiego, Michalina i Karolina w r. 1779 niezamężne.

Arciechowscy Anastazy (Roch Atanazy), ochrzcz. 22 VIII 1747 r. (LB Chodzież). W r.1779 w imieniu własnym i sióstr mianował plenipotentem szwagra Grudzińskiego do spraw dóbr Niemczyno, Niemczynko, rakowo, Starężynko (P.1356 k.198). Rakowo i Starężynko w p. kcyn. sprzedał 1781 r. Franciszkowi Zagórskiemu (G.110 k.46b, 110b). W l. 1789-1805 administrator dóbr chodzieskich należących do Grudzińskich. Umarł, jak się zdaje, w Łeknie, a żona Brygida Łęska, za?lubiona przed r. 1782, owdowiawszy zamieszkała w Gołańczy. Umarła po 30 XI 1823 r. (LB Czeszewo). Dzieci ich: Michał, ur. w Milczu 29 IX 1782 r. chrzestny bratanka Jana 1821 r., Józef Wojciech, o którym niżej, Józefa, ur. w Milczu 27 XI 1786 r., Wawrzyniec Antoni Kajetan, ur. w zamku chodzieskim 9 VIII 1789 r., Anna Maria (Marianna?), ur. tamże 14 VII (16 VIII?) 1791 r., Nepomucena Anna Magdalena, ur. w Ole?nicy 23 VII 1795 r. (LB Chodzież) przed 30 XI 1823 r. wyszła za Józefa Gorzejewskiego, dzierżawcę Wi?niewki (LB Czeszewo).

Arciechowscy Józef Wojciech, ur. w Miliczu 19 IV 1785 r. (Ib.), kapitan wojsk. Ks. Warszawskiego, dzierżawca Dziewoklucza 1815 r., komisarz dominialny Margonina 1817 r. za?lubił 31 X 1813 r. Dominikę Gembicką, córkę Ignacego i Cecylii Kurdwanowskiej, rozwiedzioną Jaworowiczową, ur. ok. 1784 r. (LC Żoń). Z niej syn Jan, ur. w Margoninie 23 VI 1821 r. Z córek, Monika, ur. ok. 1814 r., wyszła 21 V 1838 r. za Apolinarego Kiedrzyńskiego, Eufemia, ur. ok. 1818 r., zmarła 6 I 1820 r. (LB, LC, LM Margonin). Michał, mąż Amalii, inspektor ceł w Podzamczu 1847 r. (LB Wyszanów), to może brat Józefa a syn Anastazego?

Arciechowscy Michalina w l. 1789-95 wymieniana w księgach metrykalnych Chodzieży, panna Karolina tamże pod r. 1781 (LB Chodzież).

Arciechowscy Jan i żona jego Anna z Chrzanowskich, nie żyjący oboje w r. 1786, mieli synów: Macieja, Józefa i Marcelego (Marcjana?). Józef dzierżawca Drzeczkowa, Wolkowa i Witosławia, spisał w Drzeczkowie testament 12 X 1768 r. (Ws.187 k.202) zmarł bezpotomnie krótko przed 15 VIII 1769 r. (ib.k.417), a wdowa Anna Przanowska wychodząc 2-o v. za Piotra Wierusz kowalskiego, zapisała mu przed ?lubem 7 II 1770 r. sumę 15. 000 zł (Ws.92 k.6v). Dla uregulowania sporu o spadek po Józefie, Maciej w imieniu swoim i Marcelego w sporze z małżonkami Kowalskimi obrali 1772 r. superarbitra (Ko?c.331 k.97). Maciej rotmistrz konfederacji województw wielkopolskich 1769 r. (Ws.187 k.402), zmarł też bezdzietnie przed r. 1780 r. (Ws.192k.215). W r. 1786 Marceli (Marcjan) skwitował 1761 r. z sum spadkowych po obu braciach Jana Lipskiego, generała wojsk kor. (P.1363 k.377v). Czy nie ten to ur. pan Marcjan "Ardzejechowski" za?lubił 26 IX 1786 r. sł. Katarzynę z Ramińskich rozw. Winklerową (LC Wieszczyczyn).

#Arciszewscy h. Prawdzic Wzieli nazwisko od Arciszewa w p. tczewskim. Chyba niesłusznie sami oni mniemali w XVII w., iż pierwotne ich gniazdo to Arciszewo w p. płoc., z którego mieli jakoby wywędrować w XV w. W tej wsi siedzieli istotnie A-cy pieczętujący się Prawdzicem, ale pruscy zapewne nie mieli z nimi nic wspólnego poza nazwiskiem. Herb mógł być zapożyczony od mazowieckich imienników. Istnienie Arciszewa koło Gdańska już w r. 1409 nie pozwala na inne rozumienie tej sprawy. W r. 1409 występował "Andrys von Arteschaw in Gebyte Danczk" (Das Marienburge Tresslerbuch, Königsberg 1896, s.572). Po przeniesieniu się do Wielkopolski pisali się często "z Buszków", wsi w p. gdańskim. Tak tę wie? lokalizuje M. Biskup, ale w Rezygnacjach grodz. Poznańskich (1405 k.170v) Buszkowy Górne i Dolne wymienione jako leżące w p. tczew.

Arciszewscy Wedle wywodów szlachectwa przeprowadzanych w l. 1618-20 w Starogrodzie i Tczewie (Ko?c.123 k.6; Boniecki), Piotr mający pochodzić z Arciszewa w p. płoc., pozostawił syna Kaspra, dziedzica Arciszewa, Chudomina, Kokoszków, Goszyna w p. tczew., po którym z żony Sławkowskiej synowie: Wilhelm, Olbracht i Krzysztof. Wilhelm (Wilam), dziedzic Prędzieszyna w p. tczew. 1582 r. (Baran., s.164) z żony Anny Laskowskiej Rudgierzówny pozostawil syna Mikołaja. Ten ostatni w r. 1609 zapisał dług 570 zł Janowi Sławińskiemu, co t. r. aprobowała żona Barbara Wojnówna, córka Joachima (P.982 k.205, 315v). Oboje t. r. dostali cesję praw do sołectwa we wsi Suchylas komandorii poznańskiej od syna Michała i jego żony, które to sołectwo syn nabył od Anny Rosnowskiej wdowy po sł. Janie Pniewskim (ib.k.216). Syna i synową skwitowali oboje 1621 r. z 52 zł jako połowy sumy 104 zł wyderkowanej im na łanie soleckim w Popowie p. ko?c. (P. 1007 k.804v).

Arciszewscy Michał, syn Mikołaja i Wojnówny, zeznawał 1618 r. jako ?wiadek przy wywodzie stryjeczno-stryjecznego brata Krzysztofa (Bon.). Z żoną Ewą Strzempińską, córką Jana, dzierżawił 1606 r. od Jerzego Brodnickiego sołectwo w Maniewie, wsi komandorii poznańskiej (Ko?c.286 k.2; P.947 k.121). Od dzieci Andrzeja Dziekczyńskiego nabyli oboje za 160 zł sołectwo w Popowie W. Skwitowani zostali 1616 r. z 110 zł na poczet kupna (P.996 k.207v). Michał żył jeszcze 1641 r. (P.1043 k.522v). Owdowiała Ewa występowała 1648 r. jako siostra i spadkobierczyni Jadwigi 1-o v. Sobiesierskiej 2-o v. Kurnatowskiej (P.173 k.759). Ich córki: Małgorzata, ochrzcz. 13 V między  r. 1620 i 1628 (LB Szamotuły), Anna w r. 1641 żona Dobrogosta Ninińskiego, Zofia, zrazu służebna Katarzyny z Kamińskiech Dembińskiej (P.164 k.257), w r.1655 żona Samuela Raczkowskiego, Barbara, żona 1-o v. Stanisława Linieckiego(?), 2-o v. 1655 Bartłomieja Brodzkiego, Jadwiga niezamężna 1655 r. (P.1068 k.64v). Z synów: Stanisław, może najstarszy, 1651 r. mąż Konstancji Więckowskiej (ZTP 30 s.770), nie żył 1655 r. Po nim syn Mikołaj. Dwaj inni synowie Michała, Jan i Władysław, wraz z bratankiem Mikołajem i siostrami Barbarą i Zofią, spadkobiercy ciotki Jadwigi z Strzemińskich Kurnatowskiej, skwitowali 1655 r. jej pasierba Adama Kurnatowskiego (P.1068 k.56v).

18:57, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 17 paĽdziernika 2005
Anklam 2

Anklam 2. Jerzy Wilhelm w r. 1687 całe czę¶ci wsi Nierozen i Henkiendorf sprzedał za 1. 440 zł Dionizemu Blenkemburgowi, za¶ czę¶ci wsi Laczyk i Langhof za 2. 340 zł Golczom, synom Jerzego Wilhelma (W.86 k.593v, 596).

Anklam 3. Krystian Fryderyk skwitował 1690 r. spadkobierców Jerzego Wilhelma Golcza z Prowizji od sumy 800 tal. (W.29a k.92).

Anklam 4.Hening Ewald zobowi±zał się 1694 r. sprzedać Dionizemu Blankemburgowi za 1. 333 zł czę¶ci wsi Nierozen i Henkierdorf (ib. k.410). W r. 1714 ze sw± cioteczn± siostr± Dorot± Blankemburkówn±, wdow± po bracie Andrzeju Laczyk i Langhof za 4. 680 zł Bernardowi Heningowi Golczowi (W.90 k.135v). Zob. tablicę.

Anklam Estera Małgorzata Golczówna, wdowa po Wilhelmie A., może identycznym ze wspomnianym wyżej Jerzym Wilhelmem, była 2-o v. żoną 1701 r. Samuela Schlichtinga (P.1140 IV k.46).

Antoniewiczowie. Marceli, ur. w Kaliszu 1815 r., strażnik celno-graniczny, zamieszkały w Olędrach Kossewskich, za¶lubił w Gostymiu 14 II 1843 r. Ludwikę Łykowsk±, córkę Pawła i Marii z Korytowskich, ur. w Lgocie ok. 1813 r. Ich dzieci: Maria Wiktoria, ur. w Kossewie 10 XII 1845 r., Teofil Józef, ur. w Zdrojach 2 III 1848 r., Józefa, ur. w Kochowie 16 II 1850 r. (LC i LB Giewartowo). Karol, syn Józefa, dziedzica dóbr Skwarzewskich w Galicji, i Józefy z Nikorowiczów, superior OO. jezuitów, zmarł na cholerę w Obrze 14 XI 1852 r., maj±c lat 45 (Sep. Obra). Józef, wła¶ciciel Włostek koło Rawicza, i Marianna z Tomickich, rodzice Władysława, żyj±cego 1890 r., i Teofili, żony Karola Henryka z Wierzenicy, zmarłej 14 I 1890 r. jako wdowa, w wieku lat 72 (LM Srem), Ur. Zygmunt, malarz, i Józefa z Kurzyńskich, rodzice Haliny Leokadii, ur. w Poznaniu na Chwaliszewie 9 XII 1906 r. Chrzestn± jej była Augusta A. (LB Pozn., Sw. Małg.) N., dzierżawca Zbyszewic i Klaudii, mąż Leokadii z Radeckich, zmarłej jako wdowa 11 VII 1935 r. w Zbyszewicach, pochowana w Żoni (Dz.P.)

Antonowiczowie. Jan, syn zmarłego Wojciecha, dostał 1678 r. skrypt od Domaradzkiego (G.86 k.103). Chyba ten sam Jan z żon± konstancj± Kleczkowsk± zawarł kontrakt z Koszutskimi i Zasadzkimi (P.1106 VIII k.20). Konstancja, córka Stanisława i Wi¶niewskiej, dostała 1685 r. cesje sumy 1. 300 zł (Py.155 s.9). Ich syn Wojciech kwitował 1725 r. synagogę kaliska z 1. 000 zł (I.Kal.161 s.140). Wraz z żon± Teres± Zagórsk±, córk± Jakuba i Doroty biskupskiej, wdow± 1-o v. po Franciszku Rogozińskim, zawarł 1741 r. kompromis z Jaroszewskimi (I.Kon.77 k.210). po ¶mierci męża Teresa 1744 r. wydzierżawiła Kurowko Franciszkowi Bardzkiemu (ib.k.348). Była 1746 r. 3-o v. za Kazimierzem Czepkowskim i żyła jeszcze 1755 r. (ib.78 k.11v, 575, 893).

Antonowski, szl. Stanisław w r. 1652 mianował plenipotentów (I.Kal.118 s.387)

Anuszkiewiczówna Aniela wyszła przed 9 II 1775 r. za Dyzmę Małachowskiego (LB Tuczno).

Anzerkulen (?) N., żona Jana Puchera, oboje nie żyj±cy 1708 r. (Ko?c.310 s.121).

Anzler Regina, żona Remigiana Niestachowskiego, oboje nie żyj±cy 1725 (P.1198 k.16).

Apenborgen Estera Perpetua, 1735 r. żona Tomasza Heninga Lettow (W.91 k.265).

Araszewska Marianna i jej m±ż Jan Fabicki nie żyli już oboje w r. 1693. Tytułowani "urodzonymi" (P.1125A k.100v).

Arabscy. Urodzony Paweł w r. 1781 ekonom "Zamkowego Folwarku stanowi±cego czę¶ć wsi Długie w pow. wschow., będącej w dzierżawie Franciszka Zaremby Tymienieckiego (Ws.193 k.205). Z żony Urszuli Żliwińskiej (¦więcickiej?) w Poznaniu 27 XI 1765 r. (LC ¶w. Marcin), miał córki: Cecylię, ur. 22 XI 1775 r., i Teodorę Barbarę, ochrzcz. 25 III 1778 r. (LB Wonie¶ć). Kazimierz w imieniu swego rodzeństwa, Jana i Franciszki, mianował 1788 r. plenipotenta (P.1365 k.515).

Arcemberscy h. własnego. Wła¶ciwe ich nazwisko Hertzberg, ze wsi tej nazwy na Pomorzu, ok. Nowego Szczecina, zwanej też czasem Herczemberk, stąd spolszczona forma nazwiska Herczembarski, Herczemberski, Arcemberski.

Arcemberscy Mikołaj de Arczembark z synem Piotrem sprzedali 1520 r. Debrzno i połowę wsi pustej Buszcz w p. nakiel. za 600 zł Maciejowi Błogowskiemu (N.213 k.50).

Arcemberscy Jerzy Herczembarski spisał 1601 r. kontrakt z synami Henrykiem i Heningiem, dotycz±cy ich dóbr ojczystych i macierzystych, poczem t. r. umarł. Jego dzieci z pierwszej żony, Katarzyny litawówny, Hening i Piotr, z drugiej, Anny Ramlówny: Stefan, fryderyk, Henryk, Paweł i córka Anna Maria, które występowały wraz z owdowiał± matk± 1601 r. Anna Maria była 1635 r. żon± Joachima Lemka (Iud.Bidg. z r.1601 k.628). Wdowa z synem Henrykiem występowała jeszcze 1608 r. (W.24 k.526), a żyła i w r.1610 (P.984 k.159v).

Arcemberscy Paweł Hertzberg w r. 1582 płacil pobór ze wsi Gockowy w p. człuch. (Baran., s.234), ale czy to był syn Jerzego? Był nim napewno Paweł, który 1635 r. z siostr± Lemkow± prawa do spadku po  bezpotomnym bracie Heningu we wsi Kołata w p. pozn. cedował Stefanowi Żernickiemu, sprzedaj±c mu też i swoje tam czę¶ci za 12.000 zł (W.35 k.351v, 396v).

Arcemberscy Hening Hertzberg, pisał się też i Arcemberskim. W r.1582 płacił pobór ze wsi Szonówko p. człuch. (Baran., s. 233). Kupił 1613 r. wie? Kołata w p. gnie¶n. za 7.000 zł od Stanisława Zatomskiego (P.1408 k.559v). Do sprawy z Czartami dał 1618 r. plenipotencję bratu Piotrowi (P. 1.000 k.1198). Umarł bezdzietnie przed 1629 r. (P.1020 k.1125; 1408 k.559v).

Arcemberscy Piotr Herczembarski pisał się 1599 r. z Szonówka, zawieraj±c 20 II w Skarpie umowę przed¶lubn± o  rękę Doroty My¶lęckiej, córki Macieja i Małgorzaty. W posagu dostał na lat 3 posesję Skarpy (N.164 k.505v). Do sprawy z macoch± Ann± Ramlówn± o sumę 4. 800 zł gotówk± i owie? Szonowo (!) mianował 1610 r. plenipotentem brata Heninga (P.984 k.159v). Od Stanisława Tr±mpczyńskiego dostał 1612 r. zobowi±zanie sprzedania za 3. 900 zł czę?ci Kłodzina p. gnieżn. (P.988 k.773). Jako dzierżawca dóbr komandorii poznańskiej, został t. r. skwitowany przez zarz±d Szpitala ¶w. Jana z rocznego czynszu, zapisanego owemu szpitalowi (ib. k.782). Wraz z żon±, dziedzice czę¶ci Kłodzina w p. gnieżn., wydzierżawili tę wie¶ 1613 r. Wygrozowskim (G.72 k.164v). T. r. Piotr na tych czę¶ciach oprawił żonie posag jej 1.000 zł (P.1408 k.629). Od Bartłomieja Zrzelskiego kupił 1614 r. za 500 zł czę?ci Pomorzan Ko¶cielnych w p. gnieĽn. (P.1409 k.298). W r. 1628, już po ¶mierci, żony skasował opiekę wyznaczon± dla swych dzieci dawniej i mianował now± (P.1020 k.1125v). Po bracie Heningu był dziedzicem Kołaty (P.1033 k.119). Umarł w r. 1630 lub 1631 (W.28 k.119; P.1024 k.406v, 407). Miał z My¶lęckiej synów Feliksa i Jana, nieletnich r. i 4 córki: Reginę w l. 1631-48 żonę Jana Włostowskiego, Barbarę wydan± 1630 r. za Mikołaja Zadorskiego, Zofię żonę 1-o v. 1630 r. Andrzeja Tarzeckiego, 2-o v. 1645 r. Jana Gutowskiego, Elżbietę żonę 1-o v. 1632 r. Stanisława milewskiego, 2-o v. 1642 r. żonę Piotra Rozdrażewskiego.

Arcemberscy Feliks, syn Piotra, występował w l. 1636-88 (P.116 k.325v; 165 k.128v; 167 k.486v,611). Żona jego była w l. 1686-88 Zofia Golańska (P.1112 VIII k.66v; G.88 k.221v).

Arcemberscy Jan syn Piotra, występował w l. 1636-89 (P.116 k.325v; G.89 k.4). Ożenił się 1652 r. z Jadwig± Chłapowsk±, córk± Dobrogosta i Zofii Robaczyńskiej (P.1106 VIII k.4v; Py.151 s.116), a dożywocie z ni± spisał w r. 1653 (Py.63 k.77v). Była ona bezdzietn± (P.1106 VII k.5). Drug± żon±, za¶lubion± zapewne w r. 1661, była Jadwiga Ziemięcka, córka Wojciecha i Anny Ossowskiej (P.1072 XI k.597; Ko¶c.305 k.504; Ws.63 k.52v). W dziale z bratem Feliksem dostał połowę Kłodzina, któr± zastawił 1670 r. za 2. 000 zł Tarzeckiemu (Ko¶c.305 k.474). W r. 1672 był na wyprawie wojennej koło Lublina w chor±gwi Opalińskiego, podkomorzego pozn. (P.199 k.1089). Jadwiga z Ziemięckich ze swymi siostrzeńcami Przybysławskimi sprzedała 1675 r. wie¶ Krzeżanki za 6. 250 zł Franciszkowi Miaskowskiemu (P.1427 k.318). Nie żyła 1679, kiedy jej spadkobiercami były dzieci: Walenty, Stanisław, w r. 1703 Marcin i Marianna (P.1253 k.256v). Trzeci± żon± Jana była w r. 1683 Helena z bukówca Szlichtinkówna, córka Wojciecha, a współspadkobierczyni stryja Jana, sędziego ziem. wschowskiego (Ws. 73 k.113). Jan w r. 1681 kupił za 12. 000 zł od Wacława i Zofii ze Skałowskich małżonków Krzyżanowskich wie¶ Jaroszewo w p. gnieżn. (P.213 V k.36v), umarł między r. 1689 i 1694, kiedy wdowa występowała jako pani oprawna na Kłodzinie (G.89 k.4; P.1127 I k.2). W r. 1701 spisała testament w zamku międzychodzkim (P.1140 I k.73). Z wspomnianych wyżej dzieci Jana i Ziemięckiej, Stanisław zapewne umarł młodo, Marcin, tow. chor±gwi panc. 1700 r. (I.Kal.154 k.498), swoj± czę¶ć Kłodzina dał 1711 r. bratu Janowi (P.1146 I k.35). Marianna niezamężna 1700 r. (I.Kal.154 k.498).

Arcemberscy 1) Walenty Maciej, kanonik warszawski i sekretarz król., 1700 r. dostał od Przybyszewskich cesję praw do Szczepowic, Łagiewnik i Sepna, spadłych po wuju Stefanie Ossowskim (P.1139 VIII k.35). Jako kantor i kanonik sandomierski i warszawski oraz tajny sekretarz król. odprawiał w r. 1703 legację na sejmik ?redzki (P.1143 I k.108). Opat koprzywnicki 1712 r., instalowany t. r. 1 VII na probostwo kapituły poznańskiej (Install., s.131). Biskup nominat kijowski 1714 r. (LC Sarnowa), biskup kijowski 1716 r., opat komandatoryjny sieciechowski (LB Krzywiń), zmarł 23 IV 1717 r. (Bon.).

Arcemberscy 2) Jan, kapitan regim. gwardii pieszej król. 1700 r. (I.Kal.154 k.498), murgrabia zamku poznańskiego 1703 r. (P.1143 I k.108, 108v), dziedzic czę¶ci Kłodzina (P.1140 II k.37v; 1143 I k.108, 108v), przed 1704 r. za¶lubił Helenę Grodzieck±, córkę Mikołaja i Teresy Pawłowskiej (P.1148 II k.164). Wraz z żon± kupił 1719 r. za 36. 000 zł Bródki w p. pozn. od Konstancji Gorajskich Tr±mpczyńskiej i jej synów (P.1169 k.26). Emfiteutyczny posiadacz Mechowa, wsi kapituły poznańskiej, 1723 r. (P.1191 k.80; 1193 k.6). Nie żył już w r. 1725, kiedy wdowa w imieniu własnym i synów sprzedała Brodki za 37. 500 zł Konstantemu Marszewskiemu (P. 1200 k.13, 14). Żyła jeszcze 1734 r. (G.96 k.558v). Jej dzieci: Wojciech, Walenty, Krystyna i Zofia były dziedzicami Kłodzina, do której to wsi została dokupiona przed r. 1731 również i czę¶ć należ±ca do Narbutowej (P.1210 V k.208v; G.96 k.270). O Wojciechu niżej, Walenty Piotr Paweł ur.5 VII 1712 r. (LB Poznań, Fara) żył jeszcze 1734 r. (LC. 137 k.174). Krystyna za¶lubiła 1733 r. Mikołaja Niesiołowskiego, Zofia w r. 1734 była jeszcze panną (G.96 k.558). Była jeszcze córka, Franciszka Brygida, ur. w Turowie, ochrzcz. 23 IX 1704 r. (LB Brody), zmarła zapewne przed r. 1727.

Arcemberscy Wojciech "z Szonówka", starszy syn Jana i Grodzieckiej, z bratem Walentym i siostr± Zofi± Kłodzino, którego połowę odziedziczyli po rodzicach, połowę za¶ nabyli od Narburtowej, sprzedali 1734 r. za 22. 000 zł Franciszkowi Sikorskiemu (G.96 k.558). Prawa swe do połowy kamienicy "Strykowskich" w Poznaniu na przeciwko zamku, scedował Wojciech 1738 r. karmelitom bosym (P.1252 k.69v). Jego żon± była 1748 r. Teresa Jaraczewska, córka Adama i Marianny Popowskiej, wdowa po Józefie Modlibowskim (I.Kal.185/9 k.117; Kc.143 k.35). Wojciech był 1764 r. posesorem Bielaw, wsi dziedzicznej Modlibowskich (G.100 k.31v), gdy tę wie¶ przejęła pasierbica jego Franciszka Modlibowska i jej m±ż Franciszek Krasowski, Arcemberscy przenie¶li się zrazu do Kołdr±bia, potem do Zagórowa, miasteczka konwentu w L±dzie. Wojciech tu umarł, a Krasowscy zabrali matkę do Bielaw, potem do Modliszewka (G.117 k.267). 

Arcemberscy Z powyższymi nie ł±cz± się w cało¶ć genealogiczn±: Jan, m±ż 1690 r.Teresy Bogumiły Buszkowskiej, wdowy 1-o v. po Aleksandrze Kowalskim (G.89 s.86). Dorota w l. 1698-1712 żona Ertmana Fryderyka Turno. Jan za¶lubił 7 II 1713 r. Łucję Romanównę, córkę Kazimierza i Ludwiki Brudzyńskiej (LC Skoki; P.1148 I k.60). Łucja wyszła 2-o v. za Bartłomieja Gogolewskiego i nie żyła już 1725 r. Ich córka Marianna za¶lubiła w sierpniu 1734 Adama Nie¶wiastowskiego (Kc.137 k.154v; LC Gniezno, ¶w. Trójca). Anna Katarzyna, pochowana 15 VII 1732 r. (LM Czarnków).

Archułtowski szl. Piotr, syn zmarłego Wojciecha, nabywca praw od sł. Reginy wdowy Kowalikowej, mieszczki poznańskiej, kwitował 1652 r. ze sprawy Jadwigę z Rożyńskich Rozbick± (P.1065 s.515).

22:44, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 16 paĽdziernika 2005
Alusińscy, Aluszyńscy

Alusińscy, Aluszyńscy. Jan, dzierżawca wsi witkowo, zmarł 16 V 1760 r. Anna z Michałowskich, wdowa (może po  nim?), zmarła we Wronowach 5 XII 1762 r. Jej syn Andrzej, w l. 1757-62 dziedzic czę¶ci wsi Wronowy ok. Strzelna, z żony Jadwigi, zmarłej 22 III 1759 r., miał syna Franciszka Józefa, ur. w Wronowach. ochrzcz. 13 X 1757 r. (LM i LB Strzelno)

Amedejowie, Amadejowie. Kazimierz miał z żony Marianny córkę: Franciszkę, ur. w Rożannej, ochrzcz. 29 VIII 1731 r. (LB Gębice), i syna Józefa, ur. w Chwałkowie, ochrzcz. 18 III 1736 r. (LB Łubowo).

Amedejowie, Józef zmarły 18 XI 1766 r., m±ż Franciszki, zmarłej 17 IV 1778 r. (LM Poniec), miał z niej: Antoniego Piotra, ochrzcz. 25 V 1739 r., Juliannę, ochrzcz. 31 I 1742 r., Małgorzatę Kunegundę, ochrzcz. 17 VII 1746 r. (LB ib.). Ten sam zapewne Antoni był 17 II 1776 r. w Poznaniu    swiadkiem przy ¶lubie Michała Maciejewskiego (LC Sw. Marcin).

Amedejowie, Andrzej, nie żyjący w r. 1776, z Katarzyny Leszczyńskiej miał syna Jana, t. r. męża Joanny Kurowskiej, córki Mikołaja i Marcjanny Sujkowskiej (P.1353 k.457), którą za?lubił w Poznaniu 26 III 1770 r. (LC ?w. Marcin). W r. 1779 mieszkał na Rusi (Ko¶c.333 k.177). W r. 1791 był już z żoną rozwiedziony (P.1368 k.84v) i był mężem Marii Rudnickiej, córki Józefy z Ordęgów, wdowy po Wojciechu Rudnickim, która to Józefa w r. 1791 scedowała mu swe sumy oprawne na dobrach Moliny, Słomków (Ko?c.337 k.51). Ten sam zapewne Jan był 1790 r. dzierżawcą Czacza (Ws.198 k.204).

Amedejowie, Ludwik, ekonom kożmiński w r. 1779 (LB Wałków), w r. 1788 mąż Wikotorii Rudnickiej, córki powyższego Wojciecha (I.Kal.228 k.299; Ko¶c.337 k.51v), miał z ni± synów Józefa, występującego 24 II 1794 r. w roli chrzestnego swej siostry, Wojciecha Wincentego, ur. ok. 1789 r., ochrzcz. 5 IV 1795 r., zmarłego 20 IX 1795 r. w wieku ok. 6 lat, Wawrzyńca (Bartłomieja Wawrzyńca), ur. 23 VIII 1791 r., zmarłego 22 III 1794 r., Jana Baptystę, ur. i zmarłego 20 X 1796 r., Antoniego, ochrzcz. z wody w par. Gierzyce, z cerem. w Noskowie 15 IX 1797 r. Z córek: Ludwika ur. w lutym 1788 r., zmarła 15 IX 1792 r., Antonina, ur. w maju 1789, zmarła 23 IX 1792 r., Anna Eufrozyna, ur. 2 II 1794 r. (LB i LM Nosków), Franciszka, ochrzcz. z cerem. 29 VII 1792 r. (LB Góra k. Jaroc.). Józefa, mająca lat 20, za¶lubiał 24 I 1810 Antoniego Zankowskiego (LC Sobótka).

Amandusówna Dorota, żona Stanisława Goreckiego, nie żyjącego 1694 r. (P.1128 XIV k.56; 1132 XI k.72).

Ambroszkiewiczowie, Ambrożkiewiczowie, zapewne nieszlachta. Szl. Grzegorz cedował ok. 1734 r. wójt. konińskie małżonkom Rosińskim (I.Kon.76 k.516). Wicesgerent grodz. koniński 1747 r. (ib.78 s.119). Nie żył 1770 i potomstwa nie miał. Jego brat Jan, wtedy też już zmarły, miał z Marcjanny Możdzanowskiej (też już zmarłej) syna Józefa, spadkobiercę stryja Grzegorza, pisanego często "urodzonym". Jego żona 1759 r. Teresa Markiewiczówna, córka Kazimierza i Ludwiki Tłukomskiej (ib.79 k.153; 80 k.198v). Józef folwark Borzętowo na przedmie?ciu Konina rezygnował 1779 r. (kontrakt 12 IV 1775 r.) Janowi Nepomucenowi Lenkiewiczowi, komendantowi kawalerii narod. i jego żonie Wiktorii A., zapewne swej córce (ib.82 k.120). Żył jeszcze w r. 1784 (ib.83 k.30). Jego córka Franciszka, w l. 1772-80 żona Teodora Zaremby Bielawskiego (ib.80 k.239; 82 k.148).

Ambroszkiewiczowie, Katarzyna, żona Marcelego Kwiatkowskiego, który po niej odziedziczył 1791 r. dom z przyl. w rynku kaliskim (I.Kal.231 k.259).

Ambrożyński Daniel ("de Fraibestark Tarnowicz"). wicechorąży komendy kapitana Grudzielskiego. dywizji Czrnieckiego, za¶lubił 25 I 1660 r. pannę Krystynę de Goldink z Danii (LC Kobylin).

Amrogowiczowie. Ur. Ferdynand, dzierżawca B±garcika w Prusach Zach. maj±cy lat 32, za¶lubił w Poznaniu 10 X 1876 r. Annę Grossman, maj±c± lat 31. Zrazu był wła¶cicielem maj. Studa w p. lubawskim, wykupionego z r±k niemieckich i sprzedanego potem Niemcowi, kiedy A. kupił Rzeszynek w pow. inowrocławskim ok. r. 1881 (Dz. Pozn.). Umarł maj±c lat 57,6 VIII 1902 r. (ib.) Ich dzieci: Janina, zmarła dzieckiem 16 VI 1882 r. (Dz. Pozn.), Bogdan, o którym niżej, Maria za Antonim Dembińskim z Węgierc, Izabela Bogumiła, ur. 19 VI 1886 r., za¶lubiła w Poznaniu 20 IV 1907 r. Jarogniewa Mikołaja Drwęskiego, adwokata, Halina, ur. 20 I 1888, za¶lubiła w Poznaniu 16 IV 1907 r. Jana Zygmunta Artwińskiego, wła¶c. Kliszowa ok. Mielca (LC Poznań, ¶w. Marcin). Bogdan, dziedzic Rzeszynka nad Gołem (984 ha), ożeniony z Iz± ko¶cielsk±, z której syn Stefan.

Amrogowiczowie. Maksymilian, dziedzic Charbina 1879 r., zmarły 21 VII 1915 r. (Dz. Pozn.), miał z Pelagii Gąsiorowskiej córki, urodzone w Charbinie: Jadwigę Stanisławę 11 XI 1879 r., Wandę Marię 1 VI 1881 r., Marię 9 VIII 1882 r. (LB Witkowo). Ojcem chrzestnym Jadwigi Stanisławy był 1879 r. dr Franciszek A. Niew±tpliwie córk± Maksymiliana była też Janina z Charbina, zmarła 9 V 1906 r. i pochowana w Powidzu (Dz.P.)

Anczykowski ur. Tomasz za¶lubił 20 X 1794 r. Mariannę, córkę ur. Andrzeja Szyszkowskiego(?) ze Starej Ku¶nicy (LC Doruchów).

Anderson Jadwiga, 1734 r. żona Andrzeja Młodeckiego (W.91 k.225).

Andrault De Buy h. własnego. Franciszek A. hr. de B., star. tczewski 1662 r. (Bon.) i generał wojsk cudzoziemskiego autoramentu, który w Piersku 19 I 1679 r. spisał umowę przed¶lubn± z Mari± Lambert± bar. de Fernemont i Schlawa, wdow± po bar. Janinie Krzysztofie Proskau Proszkowskim, pułkowniku i pokojowcu król., zapisuj±c jej 10.000 tal ces. Już jako małżonkowie spisali 7 II t. r. dożywocie (Ws.73 k.315v). Ten Franciszek dostał indygat 1658 r. (Vol. leg.). Gasparda, córka Jana Andrault bar. de Buy, szlachcica francuskiego, nie żyjącego już w r. 1754, za¶lubiła Franciszka Ci¶wickiego, starostę stawiszyńskiego i dworzanina królewskiego, póżniejszego kasztelana międzyrzeckiego (P.1067 k.340v). Oboje występowali 1759 r.

Andruchowska ur. Anna, niezamężna chrzestna 21 II 1745 r. (LB Ostrzeszów).

Andruszkiewiczowie, ur. Łukasz, administrator Zabłockiego w Murzynowie. Z żony Apolonii jego syn Adam, ochrzcz. 24 XII 1794 r. (LB Nietrzanowo).

Andrykiewicz Ksawery, tow. kawalerii narod., w l. 1785-87 m±ż Antoniny Szymańskiej, córki Zygmunta (I.Kal.225 k.310; 227 k.57).

Andrzejewscy. Florian za¶lubił 23 XI 1727 r. Konstancję z dworu raszkowskiego (LC Siedlemin). Bartłomiej, ekonom w Rokossowie 1731 r., ekonom w Lginiu i plenipotent Szołdrskiego woj. inowrocławskiego 1750 r. (Ws.90 k.112v). Jego córki z Anny Czołakiewiczówny: Pudencjanna, ochrzcz. 23 V 1731 r. (LB Poniec), Konstancja, która w r. 1794 była żon± Mikołaja Szczerskiego (Ko¶c.324 k.134). Sebastian za¶lubił 4 II 1759 r. sł. Jadwigę Madeczankę (LC Węglewo). Wojciech i Ewa, rodzice Zofii, ochrzcz. 19 V 1787 r. (LB Gniezno, Sw.Trójca).

Z Andrzejkowa Sędziwój, m±ż Katarzyny 1453 r. (N.143 k.50).

Andrzychowscy, zob. Jędrzychowscy h. Kotwicz.

Anguizen (?) Katarzyna dostała 1565 r. oprawę posagu od męża Zygmunta Walentego Kotowicza Górczyńskiego (Ws.200 k.44v).

Anhalt-Coethen Fryderyk Erdman ks., syn Augusta Ludwika i jego drugiej żony Krystyny Anny Emilii hr. Promnitz, ur. 27 X 1731 r., zmarły 12 XII 1797 r., wła¶c. Pszczyny (Isenburg), generał lejt. wojsk francuskich, kupił 3 VI 1785 r. od Karola ks. Schoenaich-Carolath, generała lejt. wojsk pruskich, dobra Włoszakowice, bukowiec, Grotniki, Ujazdowo, Domianice, Miastko, Koło i w p. ko¶c. i Jezierzyce w p. wsch. za 1. 519. 992 zł (Ws.102 k.109v, 198v, 199, 198 k.72v). Do transakcji o Jezierzyce doszło już wcze¶niej. Oto Teodor Bilewicz, ciwun wieszwiański i podkomorzy J.K.Mci, który dobra te nabył od Stanisława Krzyckiego, sprzedał je ks. Fryderykowi i 13 V 1782 r. złożył o¶wiadczenie, że nie ro¶ci sobie żadnych pretensji do tych dóbr. Ks. Fryderyk był w r. 1792 kawalerem orderu Orła Białego (Ws.199 k.3).

Aniołowiczówna Agnieszka, żona Adama Grotowskiego, nie żyjącego 1748 r. (I.Kal.1859 k.106v)

Anklam Brunkowscy, Bronkowscy h. własnego. Jurga i Joachim, dziedzice czę¶ci w Brunkowie p. wał., dostali się w dziale z r. 1562, jako lennicy Stanisławowi Tuczyńskiemu (P.904 k.554v). Krzysztofa pozwał 1593 r. Henryk Blankemburg (W.77a k.291). Jako wasali Tuczyńskich w czę¶ci Brunkowa widzimy 1599 r.: Andrzeja, Krzysztofa, Jana i Piotra B-ich, synów Agnieszki Złotawskiej, oraz Henryka i Franciszka B-ich, synów Anny Miłogaskiej (W.33 k.108v). Andrzej i Jan, wasale Krzysztofa Tuczyńskiego, scedowali mu 1609 r. prawa do swych dworów w Brunkowie (W.24 k.585, 633). Anna w l. 1611-14 żona Jerzego Turny (W.25 k.206v; 35 k.128; 78 k.191v). Gertruda, córka Asmusa, 1620 r. wdowa po Krystjanie Turno, 1629 r. wdowa po drugim mężu Grzegorzu Wyczlińskim (W.27 k.296v; 79 k.395).

Anklam Jan Henryk, syn Andrzeja (może identycznego z wspomnianym wyżej), kupił 1643 r. za 3.000 zł od Gertrudy A. wdowy po Krystjanie Turno jej czę¶ci ojczyste we wsi Pecnik (W.38 k.597). Jego pierwsza żona Zofja Gunteberkówna, córka Henryka i Barbary Wedlówny Frydlandzkiej (W.86 k.567), druga Krystyna Blankemburg 1676 r. (ib. k.282). Jej brat Hening Fryderyk Blankemburg wypłacił w r. 1678 sumę 1266 tal. na poczet posagu okre¶lonego na 5.000 zł (ib. k.393). Z pierwszej żony synowie: Andrzej Rudiger i Fryderyk wspomniany 1684 r., z drugiej: Jerzy Wilhelm, Krystjan Fryderyk i Hening Ewald.

17:06, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2