RSS
pi±tek, 25 listopada 2005
Arciszewscy

Arciszewscy Olbracht, drugi syn Kaspra i Sławkowskiej, miał syna Pawła, po którym z Zofii Zakrzewskiej, córki Filipa Zbożnego, syn Jan ?wiadczący 1618 r., wedle przypuszczenia Bonieckiego może identyczny z Janem, który 1660 sprzedał Kleszczewo i Zaskoczyn Kolmerowi. Trochę tu za wielki odstęp lat.

Arciszewscy#Krzysztof, trzeci syn Kaspra i Sławkowskiej, mąż Barbary Kawczyńskiej, córki Szczęsnego i Katarzyny Kossówny miał trzech synów: Eliasza, Tobiasza i Pawła, oraz córkę Barbarę 1592 żonę Wolfganga z Bukowca Szlichtinka.

Arciszewscy Paweł nabył 1604 r. za 47. 500 zł od Stanisława Cykowskiego czę?ć miasta ?migla, wie? Nietąszkowo i pustkę Unino oraz czę?ć Koszanowa i Glińska W. i M. oraz Nowejwsi p. ko?c. (P.1405 k.9av). T. r. nabywszy od brata Eliasza za 17. 000 zł Buszkowy Górne i Dolne, sprzedał za 47. 500 zł swe czę?ci ?migla z przyl. wsiami bratowej Eliaszowej (ib.k.170v, 172v). Od brata Tobiasza wziąl w zastaw za 20. 000 zł, a w r. 1609 otrzymał donację wsi Rachocin, Polichnowo, Rzeczna i Małorecz osiadłe i Brzostowo pustki w z. dobrzyń. (Ws.204 k.351v). Sędzia deputat trybunału piotrkowskiego z wojew. chęłmińskiego 1612 r. (ZTP 27 s.867). Jego żona 1609 r. Dorota Siewierska, wdowa 1-o v. po Wojciechu Zakrzewskim (P.143 k.1030v). Oboje żyli 1613 r. (ZTP 27 s.1284).

Arciszewscy#Tobiasz, drugi syn Krzysztofa i Kawczynskiej, dawszy, jak już pisałem, wsie w z. dobrzyń. bratu Pawłowi, zobowiązał się 1609 r. bronić go przed pretensjami, które mogłyby wyniknąć z oprawy swej zmarłej już żony Barbary Wilkowskiej córki Baltazara i Żelechowskiej, którą miałą na Polichnowie (Ws.25 k.293v). W r. 1611 od siostry Szlichtinkowej kupił za 7. 000 zł czę?ci w Skrzydlewie p. ko?c., ale je odsprzedał jej t. r. (ib.k.594v). Nie żył 1630 r., kiedy jego syn Tobiasz dostał od Bogusława i Piotra, synów Eliasza, czę?ci w Buszkowach (Ws.206 k.382). W r. 1646 Tobiasz junior mianował plenipotentów (ZTP 29 s.2447). Wedle wywodu szlachectwa Krzysztofa, Tobiasz senior, dziedzic Gogoliny (znamy Gogolin, wie? biskupstwa chełmińskiego) miał z Wikowskiej syna Olbrachta (Ko?c.123 k.6).

Arciszewscy Eliasz, syn Krzysztofa z Kaweczyńskiej, zapewne najstarszy, swą czę?ć w Buszkowach sprzedał bratu Pawłowi, ale po ?mierci Pawła odziedziczył ją widocznie z powrotem, bowiem była w rękach jego synów. Patron zaboru ariańskiego w ¦miglu ok. 1584 r., potem w pewnych okresach minister tamże (pol. Sł. Biogr.). Jego żona Helena Zakrzewska, córka Wojciecha i Sabiny Konarzewskiej, dała w r. 1601 swej macosze Dorocie z Siekierskich dożywotnie użytkowanie dóbr Rogalino, Dobiertki i Dąbie (P.1404 k.25). W r. 1602 nazwana współdziedziczką Zkrzewa (Ws.19 k.66v). Jako jedyna spadkobierczyni ojca, swoje czę?ci w tej wsi i w pustce Jasień sprzedała 1604 r. za 16. 000 zł Stanisławowi Zakrzewskiemu (P.1405 k.23). T. r. od szwagra Pawła A-go kupiła za 47. 500 zł czę?ć ?migla, wie? Nietąszkowo, pustkę Unino, czę?ci wsi Koszanowo, Glińsko W. i M. oraz Nowąwie? w p. ko?c. (ib.k.172v). Rogalino i Dobiertki sprzedała 1605 r. za 12. 000 zł Mikołajowi Manieckiemu (ib.k.309). Oprócz tych czę?ci w ?miglu z przyl., które nabyła od szwagra, miała i inne kupione od Wacława Rozrażewskiego, ale z nich czę?ci miasta ?migla i wsi Koszonowo sprzedała 1613 r. Kasprowi Jaruzelowi Brze?nickiemu (ZTP 27 s.1280). Pozostały jej tylko Glińsko W. i M., Nietąsżkowo, Unino i Nowawie?, bowiem inne czę?ci ?migla sprzedała Brze?nickiemu chyba już 19 I 1611 r., kiedy w Piotrkowie zawarła z nim kontrakt dotyczący tego miasteczka (Ws.28 k.21). Nietąsżkowo i Unino sprzedała 1624 r. za 26. 000 zł Adamowi Olbrachtowi Przyjemskiemu obo?nemu kor. (p.1414 k.1281v). Nie żyła już 1625 r. (Ws.206 k.107v). Eliasz umarł między r. 1626 i 1630 (Ko?c.294 k.69). Ich synowie: Bogusław, Piotr, Krzysztof i Eliasz, córki: Sabina wydana 1614 r. za Stefana Morsztyna, staro?cica filipowskiego, Anna wyszła w r. 1614 za Macieja z Bukowca ?rzemskiego, 2-o v. w l. 1636-47 była żoną Jana Pawłowskiego, Katarzyna za?lubiła 1622 r. Stefana ?lesińskiego, Agnieszka 1633 r. żona Jana Morsztyna.

Arciszewscy 1. Bogusław, w r. 1626 plenipotent siostry Anny, wdowy po Macieju Srzemskim (P.1017 k.599v), wraz z bratem Piotrem spadłe po ojcu czę?ci Buszków dał 1630 r. stryjecznemu bratu Tobiaszowi (Ws.206 k.382). W r. 1636 Bogusława, niewątpliwie tego samego, skwitował z 300 zł Wojciech Tytlewski (P.1033 k.32).

Arciszewscy#2. Piotr w r. 1631 nabył wyderkiem za 3. 000 zł wie? Rusiec w p. kcyń. od Piotra A-go, syna Kaspra (P.1417 k.428). Po bracie Krzysztofie odziedziczył sumę 40. 000 zł, zapisaną sposobem wyderkafu na wsiach Łysiny, Tylewice, folwarku puterklicz i młynie Turek w p. wsch. (Ws.56 k.777). Te dobra nabył wyderkiem za tęż sumę 1661 r. od Jana Karola Opalińskiego (P.1072 IV k.284). Ożenił się z Urszulą Szczepanowską, córką Jana, której 1638 r. w grodzie łęczyckim zapisywał dożywocie (Ws.135 k.511). Nie żył w r. 1664, kiedy występowła ona jako wdowa po nim, (Ws.63 k.753). Syn Piotra, Kasper, skwitowany w r. 1652 z 1. 000 złp przez siostrę Teresę Bronikowską (P.1064 k.605), zapewne już nie żył, kiedy Urszula swoje prawa oprawne i dożywotnie ustąpiła 1666 r. córkom Annie, Helenie i Zuzannie Sabinie (Ws.68 k.25). Najstarszą córką była jednak chyba niewspomniana w tym zapisie Teresa, wydana 1651 r. za Dobrogosta Bronikowskiego. Anna, żona 1-o v. Stefana Konarskiego, 2-o v. Władysława z Bukowca Szlichtinka, 3-o 1668 r. Władysława Ludwika Domaradzkiego, miecznika gostyńskiego. Helena, 1666 r. żona Jana Gostkowskiego, 2-o v. 1672 r. żona Stefana Przybyszewskiego. Wreszcie Zuzanna Sabina, żona 1666 r. Jana Bronikowskiego.

Arciszewscy 3. Krzysztof, ur. 9 XII 1592 r., w l. 1621-22 służył wojskowo pod Krzysztofem Radziwiłłem. Z bratem Eliaszem zamordował Kaspra Jaruzela Brze?nickiego. Infamowany uszedł z kraju i osiadł w Holandii 1623 r. Od 1629 r. walczył w Brazylii, w końcu jao zastępca naczelnego wodza. W r. 1638 generał artylerii i admirał sil morskich w Brazylii. Po powrocie do kraju "starszy nad armatą kor." 1643 r. Był nim do 1650 r. W r. 1643 wraz z bratem Eliaszem dostał zapis długu 18. 000 zł od Andrzeja Ossowskiego sędziego ziem. wschow. (P.1048 k.194v). W r.1647 wziął na 3 lata sposobem wyderkafu Kołaczkowice p. ko?c. od Konstancji z Konar Grudzińskiej (P.172 k.359v). Od niej i jej synów Mikołaja i Zygmunta wziął 1649 r. sposobem wyderkafu za 14. 666 tal. ces. Biało?liwie i Wojsko p. nakiel. (P.1424 k.421). Sumę tę równającą się 44. 000 zł, scedował 1653 r. Krzysztofowi Opalińskiemu, wojewodzie poznańskiemu, biorąc od niego za 40. 000 zł wyderkafem wsi Łysiny, Tylewice i folw. Puterklicz oraz młyna Turek w p. wsch. (Ws.56 k.393v; 208 k.167). Dobra wyderkowe Biało?liwie i Wojsko rezygnował 1655 r. Zygmuntowi Grudzińskiemu, woj. kaliskiemu (P.1063 k.1041). Umarł w kwietniu 1656 r. (Pol.Sł.Biogr.).

Arciszewscy 4. Eliasz, ur. ok. 1590 r. w Rogalinie, walczył w Inflantach 1621-22. Infamowany za zabójstwo Brze?nickiego 1623 r., uszedł do Holandii i tu w r. 1624 zaciągnął się do wojska. Potem służył w wojsku duńskim. Do kraju wrócił 1633 r. Jako pułkownik piechoty podpisał ugodę kiejdańską 1655 r. Był też dworzaninem pokojowym król. i dowódcą zaciężnego regimentu niemieckiego 635 r. (W.35 k.361v; Pol.Sł.Biogr.). Posesję wsi Walicz odstąpił 1641 r. Chodubskim (Bon.). W imieniu własnym i brata Krzysztofa skwitował 1643 r. Adama Olbrachta Przyjemskiego, kaszt. gnie?n., z 10. 000  zł zastawnych na Nietążkowie, Wojnowicach i Uninie (P.1048 k.197 Zob. tablicę 1.

Arciszewscy Z powyższymi blisko spokrewniony był Jerzy (wedle Żychl. syn Pawła), dziedzic Klińcza M. 1582 r. (Baran., s.169), Puca, Jeziorek, Dobrogoszczy, Będomina i Wętkowów w p. tczew., nie żyjący 1599 r., po którym z Korduli Pierzchówny pozostał syn Kasper i córki: Katarzyna 1599 r. żona Jana Mo?cickiego, 2-o v. Stanisława Kossowskiego, oraz Barbara, w l. 1593-1605 żona Mikołaja Siedleckiego.

Arciszewscy Kasper ożenił się w r. 1593, przed 3 IX, z Agnieszką Dembińską, córką Macieja, której t. r. oprawił 1. 400 zł posagu (N.219 k.127). Nabył 1596 r. sposobem wyderkafu od Piotra Potulickiego, woj. kaliskiego, za 4. 000 zł na 3 lata wie? Stawnicę z dóbr złotowskich (P.1402 k.30v; N.162 k.482). Wraz z żoną Agnieszką Dembińską trzymał w r. 1596 czę?ci wsi Mo?cisk i Kostrzynka, które wyderkował im w sumie 1. 083 zł jej zmarły brat Jan Dembiński (N. 162 k.489, 490v). Dembińska umarła w r. 1598 lub 1599 (N.163 k.349). W r. 1599 Kasper za?lubił 2-o v. Dorotę Debrzyńską, córkę Jana (N.164 k.233v). Oprawił jej w r. 1600 posag 1. 600 zł (N.219 k.437v). Nie żył w r. 1609, kiedy występowali jego dwaj małoletni synowie z pierwszej żony, Krzysztof i Piotr (N. 167 k.255). Był i trzeci syn Eliasz, który występował w r. 1623 (N.173 k.34).

Arciszewscy#Krzysztof w r.1615 cedował bratu Piotrowi i jego żonie połowę sumy 6. 000 zł, zapisanej ich ojcu wyderkafem na Stawnicy p. nakiel. przez Potulickiego, woj. kaliskiego (P.994 k.395). Od Ko?cieleckiego, kaszt. międzyrzeckiego nabył sposobem wyderkafu w r. 1623 za 1.500 zł na 1 rok dwa łany we wsi Stare p. nakiel. (N.222 k.499).

18:58, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
Arciechowscy

Arciechowscy h. Grabie wyszli z Arciechowa nad Narwi± koło Serocka lub ze wsi tejże nazwy w p. gostyńskim. I w jednej i w drugiej siedzieli w XVI w. A-y. Na Mazowszu rozrodzeni do?ć licznie, w Wielkopolsce występowali tylko sporadycznie.

Arciechowscy#Stanisław, syn zmarłego Jana, wraz z żoną Katarzyną Magnuszewską, córką Tomasza, aprobował 1600 r. zobowiązanie dane w grodzie drohiczyńskim, iż całą ich czę?ć folwarku "Drachowskiego" cz. "Koziełkowskiego" koło Gniezna, odziedziczonego przez nią po bracie ks. Sebastianie, kanoniku gnie?n., sprzeda za 300 zł Janowi Magnuszewskiemu (G.66 k.389v). Stanisław, zapewne inny, kwitował 1645 r. Grudzieńskiego, woj. kaliskiego (N.226 k.187).

Arciechowscy Piotr "z Wielęcina" ożeniony był z Katarzyną Kęczewską, ktora wy stępowała jako wdowa w l.1645-51. Ich córki: Dorota 1645 r. żona Stanisława Glińskiego, Anna t. r. żona Jana Mierzyńskiego, Elżbieta i Zofia. Synowie, Jan na Wielęcinie, występujący w l. 1645-66, i Wojciech. Ten, wspomniany w l. 1645-51, nie żyjący 1658 r., miał za żonę 1-o v. Annę Cieciszowską, córkę Abrahama, podstolego liwskiego, 2-o v. Barbarę Młodiejewską (w r. 1658 już żonę Piotra Kransodębskiego). Dzieci jego: Franciszek, Michał Wiktoryn, Zofia i Marianna były 1658 r. pod opieką stryja Jana. Synowie pochodzili z pierwszego małżeństwa (ZTP 29 s.2176; 30 s.770, 1694,1695; 31 s.801). Jadwiga, nie żyjąca w r. 1645, była żoną Stanisława Kęczewskiego (ib.29 s.2176).

Arciechowscy Franciszek po?lubił, zapewne przed r. 1717, Franciszkę Grudzińską, córkę Andrzeja Karola i Barbary Kędzierzyńskiej, która 2-o v. 1735 r. wyszła za Adama Dąbrowskiego. Przed ?lubem zapisała Franciszkowi dług 4. 000 zł zabezpieczony na jej posagu 8. 000 zł, oprawionym na Gądkach (P.1240 k.63). W r.1742 występowała jako separowana żoną Dąbrowskiego, a nie żyła już 1748 r. (P.1267 k.147v; 1293 k.128). Franciszek miał z nią syna Michała.

Arciechowscy#Michał, ur. ok. 1717 r., cedował 1748 r. franciszkanom poznańskim 1. 000 zł z sumy 8. 000 zapisanych matce w r. 1733 przez Zajdlica dziedzica Gądek (P.1293 k.128). Umarł w Chodzieży 18 IV 1771 r., mając ok. 54 lat (LM Chodzież). Przed r. 1747 za?lubił Antoninę (Agnieszkę?) Golińską, nie żyjącą 1779 r. Z niej syn Anastazy i córki: Marianna 1779 r. żona Kaspra Kiedrzyńskiego, Nepomucena żona 1778 r. Zygmunta Grudzińskiego kasztelanica poznańskiego, Michalina i Karolina w r. 1779 niezamężne.

Arciechowscy Anastazy (Roch Atanazy), ochrzcz. 22 VIII 1747 r. (LB Chodzież). W r.1779 w imieniu własnym i sióstr mianował plenipotentem szwagra Grudzińskiego do spraw dóbr Niemczyno, Niemczynko, rakowo, Starężynko (P.1356 k.198). Rakowo i Starężynko w p. kcyn. sprzedał 1781 r. Franciszkowi Zagórskiemu (G.110 k.46b, 110b). W l. 1789-1805 administrator dóbr chodzieskich należących do Grudzińskich. Umarł, jak się zdaje, w Łeknie, a żona Brygida Łęska, za?lubiona przed r. 1782, owdowiawszy zamieszkała w Gołańczy. Umarła po 30 XI 1823 r. (LB Czeszewo). Dzieci ich: Michał, ur. w Milczu 29 IX 1782 r. chrzestny bratanka Jana 1821 r., Józef Wojciech, o którym niżej, Józefa, ur. w Milczu 27 XI 1786 r., Wawrzyniec Antoni Kajetan, ur. w zamku chodzieskim 9 VIII 1789 r., Anna Maria (Marianna?), ur. tamże 14 VII (16 VIII?) 1791 r., Nepomucena Anna Magdalena, ur. w Ole?nicy 23 VII 1795 r. (LB Chodzież) przed 30 XI 1823 r. wyszła za Józefa Gorzejewskiego, dzierżawcę Wi?niewki (LB Czeszewo).

Arciechowscy Józef Wojciech, ur. w Miliczu 19 IV 1785 r. (Ib.), kapitan wojsk. Ks. Warszawskiego, dzierżawca Dziewoklucza 1815 r., komisarz dominialny Margonina 1817 r. za?lubił 31 X 1813 r. Dominikę Gembicką, córkę Ignacego i Cecylii Kurdwanowskiej, rozwiedzioną Jaworowiczową, ur. ok. 1784 r. (LC Żoń). Z niej syn Jan, ur. w Margoninie 23 VI 1821 r. Z córek, Monika, ur. ok. 1814 r., wyszła 21 V 1838 r. za Apolinarego Kiedrzyńskiego, Eufemia, ur. ok. 1818 r., zmarła 6 I 1820 r. (LB, LC, LM Margonin). Michał, mąż Amalii, inspektor ceł w Podzamczu 1847 r. (LB Wyszanów), to może brat Józefa a syn Anastazego?

Arciechowscy Michalina w l. 1789-95 wymieniana w księgach metrykalnych Chodzieży, panna Karolina tamże pod r. 1781 (LB Chodzież).

Arciechowscy Jan i żona jego Anna z Chrzanowskich, nie żyjący oboje w r. 1786, mieli synów: Macieja, Józefa i Marcelego (Marcjana?). Józef dzierżawca Drzeczkowa, Wolkowa i Witosławia, spisał w Drzeczkowie testament 12 X 1768 r. (Ws.187 k.202) zmarł bezpotomnie krótko przed 15 VIII 1769 r. (ib.k.417), a wdowa Anna Przanowska wychodząc 2-o v. za Piotra Wierusz kowalskiego, zapisała mu przed ?lubem 7 II 1770 r. sumę 15. 000 zł (Ws.92 k.6v). Dla uregulowania sporu o spadek po Józefie, Maciej w imieniu swoim i Marcelego w sporze z małżonkami Kowalskimi obrali 1772 r. superarbitra (Ko?c.331 k.97). Maciej rotmistrz konfederacji województw wielkopolskich 1769 r. (Ws.187 k.402), zmarł też bezdzietnie przed r. 1780 r. (Ws.192k.215). W r. 1786 Marceli (Marcjan) skwitował 1761 r. z sum spadkowych po obu braciach Jana Lipskiego, generała wojsk kor. (P.1363 k.377v). Czy nie ten to ur. pan Marcjan "Ardzejechowski" za?lubił 26 IX 1786 r. sł. Katarzynę z Ramińskich rozw. Winklerową (LC Wieszczyczyn).

#Arciszewscy h. Prawdzic Wzieli nazwisko od Arciszewa w p. tczewskim. Chyba niesłusznie sami oni mniemali w XVII w., iż pierwotne ich gniazdo to Arciszewo w p. płoc., z którego mieli jakoby wywędrować w XV w. W tej wsi siedzieli istotnie A-cy pieczętujący się Prawdzicem, ale pruscy zapewne nie mieli z nimi nic wspólnego poza nazwiskiem. Herb mógł być zapożyczony od mazowieckich imienników. Istnienie Arciszewa koło Gdańska już w r. 1409 nie pozwala na inne rozumienie tej sprawy. W r. 1409 występował "Andrys von Arteschaw in Gebyte Danczk" (Das Marienburge Tresslerbuch, Königsberg 1896, s.572). Po przeniesieniu się do Wielkopolski pisali się często "z Buszków", wsi w p. gdańskim. Tak tę wie? lokalizuje M. Biskup, ale w Rezygnacjach grodz. Poznańskich (1405 k.170v) Buszkowy Górne i Dolne wymienione jako leżące w p. tczew.

Arciszewscy Wedle wywodów szlachectwa przeprowadzanych w l. 1618-20 w Starogrodzie i Tczewie (Ko?c.123 k.6; Boniecki), Piotr mający pochodzić z Arciszewa w p. płoc., pozostawił syna Kaspra, dziedzica Arciszewa, Chudomina, Kokoszków, Goszyna w p. tczew., po którym z żony Sławkowskiej synowie: Wilhelm, Olbracht i Krzysztof. Wilhelm (Wilam), dziedzic Prędzieszyna w p. tczew. 1582 r. (Baran., s.164) z żony Anny Laskowskiej Rudgierzówny pozostawil syna Mikołaja. Ten ostatni w r. 1609 zapisał dług 570 zł Janowi Sławińskiemu, co t. r. aprobowała żona Barbara Wojnówna, córka Joachima (P.982 k.205, 315v). Oboje t. r. dostali cesję praw do sołectwa we wsi Suchylas komandorii poznańskiej od syna Michała i jego żony, które to sołectwo syn nabył od Anny Rosnowskiej wdowy po sł. Janie Pniewskim (ib.k.216). Syna i synową skwitowali oboje 1621 r. z 52 zł jako połowy sumy 104 zł wyderkowanej im na łanie soleckim w Popowie p. ko?c. (P. 1007 k.804v).

Arciszewscy Michał, syn Mikołaja i Wojnówny, zeznawał 1618 r. jako ?wiadek przy wywodzie stryjeczno-stryjecznego brata Krzysztofa (Bon.). Z żoną Ewą Strzempińską, córką Jana, dzierżawił 1606 r. od Jerzego Brodnickiego sołectwo w Maniewie, wsi komandorii poznańskiej (Ko?c.286 k.2; P.947 k.121). Od dzieci Andrzeja Dziekczyńskiego nabyli oboje za 160 zł sołectwo w Popowie W. Skwitowani zostali 1616 r. z 110 zł na poczet kupna (P.996 k.207v). Michał żył jeszcze 1641 r. (P.1043 k.522v). Owdowiała Ewa występowała 1648 r. jako siostra i spadkobierczyni Jadwigi 1-o v. Sobiesierskiej 2-o v. Kurnatowskiej (P.173 k.759). Ich córki: Małgorzata, ochrzcz. 13 V między  r. 1620 i 1628 (LB Szamotuły), Anna w r. 1641 żona Dobrogosta Ninińskiego, Zofia, zrazu służebna Katarzyny z Kamińskiech Dembińskiej (P.164 k.257), w r.1655 żona Samuela Raczkowskiego, Barbara, żona 1-o v. Stanisława Linieckiego(?), 2-o v. 1655 Bartłomieja Brodzkiego, Jadwiga niezamężna 1655 r. (P.1068 k.64v). Z synów: Stanisław, może najstarszy, 1651 r. mąż Konstancji Więckowskiej (ZTP 30 s.770), nie żył 1655 r. Po nim syn Mikołaj. Dwaj inni synowie Michała, Jan i Władysław, wraz z bratankiem Mikołajem i siostrami Barbarą i Zofią, spadkobiercy ciotki Jadwigi z Strzemińskich Kurnatowskiej, skwitowali 1655 r. jej pasierba Adama Kurnatowskiego (P.1068 k.56v).

18:57, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »