RSS
piątek, 29 września 2006
Bagieńscy

Bagieńscy z Bagienicy p. nakiel. Kasper z Bagienicy 3 i pół lany w Guncerzewach p. nakiel. sprzedał 1459 r. za 25 grz. na wyderk Piotrowi Grzybowskiemu (N.143 k.83v), a 1468 r. sprzedał za 60 grz. 4 łany w Bagienicy córce Małgorzacie, żonie szl. Wojciecha (N.144 k.37). Dwa łany w tej wsi sprzedał 1470 r. za 14 grz. Wojciechowi Węgierskiemu (P.1382 s.122), chyba identycznemu z wspomnianym Wojciechem zięciem. W r. 1471 sprzedał 2 łany tamże za 30 grz. Stefkowi Gałczyńskiemu (ib.s.136).Wojciech Rogala z Bagienicy miał w r.1476 sprawę z Maciejem z Pruszcza, synem Dersława Wojskiego. W imieniu Wojciecha działał wówczas Kasper B. (N.145 s.122). Wojciech Rogalka z Bagienicy w r. 1478 kwitował z 2 grz. Macieja Wojckiego (ib.s.191).

Bagieńscy#Nie wiem czy do tych należeli bracia rodzeni Jan i Józef Bagińscy, którzy w r. 1551 działając w asyście Wojciecha Dziewierzewskiego Trzebieńskiego, plebana w Brzeskorzystwi (Kc.11 k.219).

Bagieńscy#Bagieńscy z Bagienicy w p. gnieź., wsi dzi ś nieznanej. Nie wymienia jej Pawinski, nie zna i Kozierowski. Czy nie ma tu pomyłki i czy nie jest to Bagienica w p. nakiel.? Mikołaj, syn zmarłego Jana, sprzedał 1470 r. część w tej wsi za 150 grz. Marcinowi Modliszewskiemu (P.1385 k.65v).

Bagieńscy, Bagińscy h. Radwan, może i h. Ślepowron, z Bagienicy w p. ciechanowskim. Jan i Józef pozwali 1550 r. Trzebieńskiego o zabicie ich brata Baltazara (P.890 k.296v). Feliks 1579 r. plenipotent spadkobierców Andrzeja Gowarzewskiego (P.932 k.428v).

Bagieńscy,#Paweł h. Radwan cz. Wierzbowczyk z p. ciechan., ur. z Jadwigi Golińskiej, nie żyjący 1578 r., z Katarzyny Grochowskiej h. Bończa, ur. z Katarzyny Żebrowskiej h. Półkozic, miał córkę Zofię, zmarłą przed 1591 r., żonę Bartłomieja Grabowskiego z p. ciechanow. (P.953 k.104v) i synów: Jana, Mikołaja, Wojciecha i Walentego. Z nich, ks. Mikołaj, pleb. w Dusznikach, wydzierżawił Wojciechowi 1578 r. połowę swych części wsi Bagienica Trloga (P.931 k.935). Połowę Bagienicy sprzedał temu bratu 1579 r. (P.953 k.36v). Kustosz kośc. św. Marii Magdaleny w Poznaniu, kanonik poznański 1583 r. (Install., s.60). Drugą połowę swej części we wsi Bagienica Trloga dał 1590 r. bratu Walentemu (P.1400 k.462v). Żył jeszcze 1593 r. (P.959 k.894v).

Bagieńscy,#Ks. Wojciech, kanonik uniejowski i pleb. koniński, nie żył 1618 r. (I.Kon.40 s.663).

Bagieńscy,#Andrzej z p. ciechanow., nie żyjący 1639 r., miał syna Piotra, który t. r. zawarł z małż. Stawskimi kontrakt o dzierżawę wsi Werkowo p. kcyń. (P.1040 k.402, 479), którą trzymał i w r. 1640 (Kc.128 k.233). W r. 1640, krótko po 4 VI ożenił się z Marianną Ulatowską, za którą dostał od Szymona Ulatowskiego zapis 2. 500 zł posagu (G.80 k.675v). Od Prokopa Stogniewa kupił 1642 r. za 12. 000 zł Chudzice p. pyzdr. (P.1420 k.872v). Z 6 dymów w tej wsi płacił 1651 r. podymne 12 zł (Py.151 s.208-9). Córkom zrodzonym z Ulatowskiej, Zofii, Annie, Mariannie, Katarzynie, Teresie i Jadwidze zapisał 1661 r. każdej po 1. 500 zł posagu (Py.153 s.131), a 1665 r. oboje małżonkowie dopisali każdej jeszcze po 500 zł (ib.s.1). W tym drugim zapisie w miejscu Marianny figuruje Dorota, o Dorocie też, nie o Mariannie, słysztmy i potem. Piotr nie żył 1675 r. Zofia była 1675 r. za Piotrem Raciniewskim, Anna, 1684 r. żona Świętosława  Chwaliszewskiego, Dorota, 1685 r. żona Szymona Komorowskiego (Komorskiego?). O losach Katarzyny i Teresy nic nie wiem. Jadwiga chyba identyczna z Jadwigą, 1694 r. żoną Jana Potockiego. Synami  Piotra byli Marcin i Jan Piotr.

Bagieńscy,#1. Marcin, występował już 1677 r. (I.Kon.60 k.115) i był t. r. mężem Anny Jerzykowskiej, wdowy po Wojciechu Swierczyńskim (G.86 k.41). Opiekując się jej dziećmi z pierwszego małżeństwa, administrował ich dobrami. Drugiej żonie Barbarze Czackiej, córce Jana i Jadwigi Modlibowskiej, którą zaślubił w Poznaniu 14 II 1679 r. (LC Sw. Jan), oprawił t. r. na poczet posagu 1. 500 zł (P.1429 k.131v; 111 I k.33v). Żył jeszcze 1689 r. (I.Kon.68 k.21), nie żył zaś 1692 r., kiedy owdowiałą Barbarę, posesorkę Chudzic, oraz Jana B-go, brata i spadkobiercę Marcina, pozywali Swierczyńscy, synowie i corki Anny Jerzykowskiej (Ws.152 k.604v). Wdowa wyszła 2-o v. za Pawła Wilczyńskiego i w r. 1697 była wdową i potym mężu (G.90 k.125).

Bagieńscy,#2. Jan Piotr spisał 1679 r. dożywocie z żoną Katarzyną Wilczyńską, córką Jana i Zofii Sokołowskiej, wdową po Ludwiku Potockim (P.1429 k.127; 1105 XI k.11v); 1113 III k.76). Żonie tej, współspadkobierczyni rodzonej ciotki Barbary z Sokołowskich Rogalińskiej, oprawił w r. 1681 sumę 3. 750 zł podniesioną od Rogalińskich (P.213 IV k.24, 25v). Od Erazma Kretkowskiego kupił 1696 r. za 21. 500 zł Racięcice, Łuczywno i Smolnik w p. kon. (I.Kal.152 s.16). T. r.  jako posesor Pierzchna i Chudzic kwitował Rosena (G.90 k.99). Żona jego zobowiązała się swe części Kownat p. gnieźn. sprzedać za 12. 000 zł swemu synowi Kazimierzowi Potockiemu (I.Kon.70 k.303v, 304). Wraz z Wojciechem, synem zmarłego Marcina występował 1699 r. jako dziedzic Bagienic w z. ciechanow. (Py.156 s.140). Dziedzicem Pierzchna i Chudzic nazwany 1701 r. (P.1141 X k.55v). W r. 1712 procesowali go pasierbowie Potoccy (P.285 k.156v). Nie żył 1715 r., kiedy synowie Józef i Michał wydzierżawili Racięcice i Łuczywno małż. Chrząstowskim (I.Kon.73 k.316).

Bagieńscy,#1) Józef, dziedzic połowy Racięcic, Łuczywa i Smolnika, nie żyjący 1726 r., miał z Marianny Raczkowskiej, 2-o v. 1748 r. żony Antoniego Pruskiego, synów Bernarda, Łukasza i Tomasza, małoletnich 1726 r. (I.Kon.76 k.126). Łukasz umarł chyba młodo, bo 1730 r. występowali już tylko Bernard i Tomasz (ib.k.340v).

Bagieńscy,#(1) Bernard, współdziedzic połowy Racięcic z bratem Tomaszem 1741 r. (I.Kon.77 k.223v). Obaj bracia wraz z stryjecznymi siostrami, córkami Michała sprzedali 1745 r. Chudzice za 40. 000 zł Ignacemu Skorzewskiemu (P.1279 k.100). Ożenił się 1745 r. z Marianną Racięcką, córką Jakuba i Jadwigi Łączyńskiej, wdową po Stanisławie Kurcewskim (I.Kon.77 k.423v). Był już wdowcem 1780 r., kiedy skwitował go pasierb Kurcewski z 1. 000 zł na poczet spadku po matce (I.Kal.220 k.261v). Z bratem Tomaszem i spadkobiercami stryja Michała sprzedali 1789 r. Racięcice, Łuczylno i Smolnik z Olędrami za 130. 000 zł Antoniemu Gliszczyńskiemu, kasztelanicowi biechowskiemu (I.Kon.84 k.140). Jego syn Leon, plenipotent ojca 1780 r. (ib.82 k.153).

Bagieńscy,#(2) Tomasz, dziedzic części Racięcic, Łuczylna i Smolnika, ożenił się 1776 r., krótko po 17 VI, z Katarzyną Torzewskąm, córką Franciszka i Julianny Racięskiej (ib.81 k.61v).

Bagieńscy,#2) Michał, dziedzic połowy Racięcic, Łuczywna (Łuczylna) i Smolnika, zawierał kompromis 1726 r. ze spadkobiercami Erazma Kratkowskiego (ib.76 k.126). Nie żył 1743 r. Jego żoną była Zofia Orzelska, córka Aleksandra i Marianny Grabskiej, nie żyjąca 1745 r. (G.94 k.209). Córki ich Franciszka, 1743 r. żona Wojciecha Kraśnickiego i panna Marianna spisały w Racięcicach 23 IX 1744 r. ugodę działową (I.Kon.78 s.133). Marianna 1745 r. była żoną Antoniego Wilkostowskiego. Zob. tablicę 1.

Bagieńscy,#Franciszek, nie żyjący 1693 r. był ojcem Jana, Wojciecha, Mikołaja i Jakuba.

Bagieńscy,#1. Jan, w r. 1633 wraz z żoną Katarzyną Parczewską wydzierżawił od Jana Droszewskiego czyli Gniazdowskiego i żony jego Anny Cieleckiej części Kwiatkowa i Wiesiołowa w p. kal. (I.Kal.99b. s.1311). Obie strony skwitowały się z tego kontraktu 1636 r. (ib.102 s.1484), a Jan z żoną t. r. wydzierżawili Słaborowice od Andrzeja Mielęckiego (ib.s.953). Jan był podstar. grodz. koniński 1639 r. (I.Kal.105 s.666) i t. r. wraz z żoną dostał zapis od Wawrowskiego, wojskiego kaliskiego (I.Kon.48 k.725v). Trzymał 1645 r. od probostwa konińskiego wieś Modła Kościelna (ib.k.468), a od małż. Łąckich mieli oboje zapis zastawny 7. 000 zł na W. Wrzący p. kon. Jan nie żył 1677 r. Jego córka Katarzyna była 1-o v. za Janem Przytulickim, 2-o v. 1681 r. za Piotrem Romanowskim, 3-o v. 1691 r. za Stanisławem Bosakowskim. Synami Jana byli Franciszek i Piotr.

Bagieńscy,#1) Franciszek ożenił się 1669 r. z Elżbietą Jerzykowską, córką Wojciecha, wdową po Mikołaju Kokalewskim (P.196 k.846; I.Kon.58 k.545v). Od córek zmarłego Stefana Tarnowskiego; Mieszkowskiej, Dobrosołowskiej i Smarzewskiej kupił 1679 r. za 19. 500 zł wsie Kąpiel i Przecław p. gnieź. (P.1429 k119). Od Jana Lubomęskiego kupił 1684 r. za 6. 000 zł Mieczownicę p. gnieźn. (P.1107 III k.11v). Od Kazimierza Obarzankowskiego nabył 1698 r. Gostuń (Gostom) p. gnieźn. (G.90 k.179, 188v). Od Stefana Smarzewskiego nabył 1701 r. za 18. 750 zł jego części we wsiach: Dobrosołowo, Szyszłowo, Kąpiel, Przecław w p. gnieźn. (P.1140 V k.8v, 14v). Drugą jego żoną była 1704 r. Marianna Pawłowska, wdowa po Wojciechu Sokolnickim kasztelanicu międzyrzeckim (I.Kal.157 s.88, 90), trzecią, zaślubioną 1705 r., krótko po 16 XII, Krystyna Chrząszczewska, wdowa po Mikołaju Ziemeckim (G.93 k.201). Nie żył 1712 r. (ib.k.112v). Krystyna nie żyła 1715 r. Jedyną córką, urodz. z Jerzykowskiej, była Marianna, dziedziczka dóbr: Dobrosołowo, Gostuń, Szyszłowo, Kąpiel, Przecław, Mieczewnica (I.Kon.75 k.85, 78 s.517; P.1187 k.144), żona 1-o v. Jana Mikołaja Grochowickiego, cześnika brzeskiego kuj., 2-o v. w l. 1713-41 Franciszka Bielickiego.

Bagieńscy,#2) Piotr, 1674 r. dożywotni posesor Krzekotowia (I.Kon.60 k.641v), ożenił się 18 II 1675 r. z Marianną Widawską, córką Mikołaja (LC Skalmierzyce) i Róży Madalińskiej, z którą dożywocie spisał 1648 r. (I.Kal.142 k.379). Katarzyna z Naczesławskich Bogucka, która wraz z mężem Franciszkiem zawarła 1673 r. kontrakt sprzedaży połowy Marcinkowa z Konstancją z Obrębskich Wolską pod zakładem 2. 000 zł, scedowała 1685 r. ten kontrakt Piotrowi (Py.155 s.98). Brata Franciszka skwitował Piotr 1688 r. z 3. 000 zł, w których trzymał od niego zastawem Mieczewnicę (Py.155 s.53) Z żony Marianny Widawskiej miał syna Jana, który 1717 r. żonie Teresie Dembińskiej, córce Jana i Jadwigi Goreckiej, zobowiązał się oprawić na poczet posagu 3. 000 zł (Kc.134 k.255v). Może ten sam Jan, pochowany u Bernardynów w Kole 17 I 1737 r.(AB, W.48).

Bagieńscy,#2. Wojciech, żeniąc się 1654 r. z Barbarą Krasowską, córką Jana, wdową po Dobrogościee Ponińskim, oprawił jej posag 2. 000 zł (P.1067 k.423). Oboje nie żyli 1676 r. (P.1094 k.183).

Bagieńscy,#3. Mikołaj oprawił 1646 r. posag 2. 700 zł żonie Katarzynie Łukomskiej, córce Wojciecha i Anny Bierzyńskiej (R.Kal.13 k.293; Py 156 s.64). W r. 1649 skwitowany przez Katarzynę Złotnicką, chorążynę kaliską z kontraktu dzierżawy wsi Złotkowy (I.Kal.115 s.377). W r. 1657 wraz z żoną sumę 8. 000 zł zapisaną im przez Jana Rysińskiego kasztelana kruświckiego sposobem zastawnym na wsi Wierzchociny cedował bratu kasztelana, Krzysztofowi Rysińskiemu (I.Kal.122 s.310). W r. 1665 trzymał plebanię w Kościelcu (I.Kon.58 k.316). Bezdzietny, umarł w r. 1676 lub 1677 (ib.60 k.924v; I.Kal.138 s.966). Wdowa żyła jeszcze 1693 r. (Py.156 s.64).

Bagieńscy,#4. Jakub, mąż Marianny Kuczkowskiej, zrodonemu z niej synowi Samuelowi scedował 1665 r. sumę 200 zł z 400 zł zapisu zastawnego na częściach wsi Szarowo p. szadk., scedowanego sobie przez małż. Dębowskich (I.Kal.126 s.317). Zob.tablicę 2.

Bagieńscy,#Mikołajowi winien był 1654 sumę 1. 700 zł Władysław Koźmiński (Py.151 s.206). Mikołaj, nie wiem czy ten sam, brał 1669 r. zastawem na 3 lata części Gniazdowa od Jadwigi z Gałęskich Czachórskiej (I.Kal.129 s.1199, 1201). Tomasz, syn Mikołaja, nie żyjącego 1688 r., nie wiem czy identycznego z ktorymś z powyższych, spisał t. r. dożywocie z żoną Katarzyną Siedlecką, córką Stanisława i Doroty Leśnikowskiej, wdową po Wojciechu Dzierzbińskim (P.1116 IX k.18v). Byli małżeństwem już 1687 r. (G.88 k.201). Tomasz żył jeszcze 1705 r. (I.Kon.72 k.219).

Bagieńscy,#Marcin, syn zmarłego Marcina, kupił 1676 r. za 4. 500 zł części Szczytnik

07:27, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 28 września 2006
Badenhaupt

Badenhaupt Krystyna Julianna, w l. 1717-27 żona Krzysztofa Rottenhofa, majora JKMci.

Badowscy, drobna szlachta różnych herbów, m. in. Bończa, Doliwa, Poraj, Sas, z kilku wsi w p. sochacz., a mianowicie: Badowo Nagórne, Badowo Kłody, Badowo Danki, Badowo Mściszki (Bon.), a byli też tego nazwiska Grzymalici.

Badowscy,#Dorota, córka już nieżyjącego Piotra, w r. 1530 żona Bartłomieja Osmólskiego (I.i D.Z.Kal.2 k.172)

Badowscy,#Jan z Badowa Mściszek, nie żyjący 1586 r., miał z Doroty Milanowskiej synów: Marcina, zapewne sługę Grudzińskiego kaszt. nakielskiego, zamordowanego, i Wiktoryna, który t. r. kwitował kasztelana z pozostałości po bracie (Kc.119 k.455v). Dorota, 1598 r. wdowa po Mikołaju Winieckim. Jan Sędziwój, burgrabia ziem. poznański 1635 r. (I.Kal.101 s.121). Anna, 1675 r. żona Jana Bogusławskiego. Łukasz 1681 r. skwitowany z 500 zł posagu swej córki przez klaryski kaliskie (ib.140 k.221v). Może tego samego Łukasza i Jadwigi Rogozińskiej, obojga nie żyjących 1704 r. syn Adam dostał t. r. zapis 40. 000 zł od Wysockiego (ib.157 k.106). Wojciech z Gębic zmarł 31 X 1713 r. (LM Gębice). Jan świadkował w Gnieźnie 1718 r. (LC Gniezno, Sw. Michał).

Badowscy,#Jan, administrator w Konarach 1727 r. w Łężycach 1729 r., z pierwszej żony Joanny (Teresy?) Rosnowskiej, córki Stefana i Anny Gorzewskiej, nie żyjącej 1749 r., pozostawił syna Stanisława, o którym niżej, i corki, Petronelę Katarzynę, ur. w Łężcach, ochrzcz. 3 VII 1729 r. (LB Chrzypsko), Mariannę ochrzcz. 19 I 1727 r. (LB Margonin) i Agnieszkę. Stanisław, Marianna i Agnieszka dostali 1794 r. od swej babki Anny z Gorzewskich Rosnowskiej zapis po 1. 000 zł każde z nich (G.98 k.28v). Marianna była w r. 1758 żoną Wojciecha Rowińskiego, Agnieszka, nieżamężna, swoją część 166 zł z sumy 500 zł, lokowanej u Żydów pniewskich, scedowała t. r. bratu Stanisławowi (G.99 k.3v). Drugą żoną Jana była Julenta Laskowska, wdowa już w r. 1755 (G.98 k.728). Z niej synowie, Kasper, o którym niżej, i Mikołaj Antoni, ur. w Żołczu 15 XI 1746 r. (LB Jarząbkowo) Stanisław, syn Jana i Rosnowskiej, ożenił się 3 VIII 1747 r. z Marianną Łochowską, córką Jana i Jadwigi Pruszakówny (LC Gozdowo; P.1302 k.53). Wraz z żoną i jej bratem Andrzejem sprzedał 1785 r. Gołczyno W. w p. gnieźnieńskim za 4. 000 zł skarbnikowi Pierzchlińskiemu (Py.163 k.422). Obojemałżonkowie scedowali 1788 r. synowi Józefowi 1. 000 zł z sumy 2. 000 zł, zapisanej Mariannie na Gałczynie przez Pierzchlińskiego (G.115 k.88v). Ten Józef został ohcrzcz. 16 III 1760 r. Mieli oni jeszcze córkę Franciszkę ur. w Żołczu, ochrzcz. 26 IX 1748 r. (LB Jarząbkowo). Może to ten sam Józef ożenił się 20 XI 1782 r. z Eleonorą Ponikiewską, rozwiedzioną z Józefem Słupeckim? W akcie ślubnym nazwana wdową (LC Gniezno, Sw. Michał), umarła w Gnieźnie na Grzybowie 15 V 1792 r. (LM Gniezno, Sw. Trójca). Józef żył jeszcze 1789 r. (G.115 k.160; tu B. nazwany Karolem) Kasper, syn Jana i Laskowskiej, zwany też czasem Melchiorem, a więc zapewne dwuimienny, ur. ok. 1734 r., w l. 1774 i 1775 wraz z żoną Zofią Kawiecką kwitował Iłowieckiego sędziego grodz. wałeckiego z prowizji od sumy 1. 375 zł, a potem i z tej sumy, jej posagowej, zapisanej na Łosińcu p. gnieźn. w l. 1741 i 1754 (G.100 k.607v; 102 k.90v). Była córką Walentego i Pawłowskiej (G.102 k.92). Umarła mając lat 70,6 IX 1788 r. Kasper (Melchior?) umarł mając lat 72, 5 V 1806 r. (LM Pobiedziska).

Badowscy,#Wojciech Stanisław, ochrzcz. 17 V 1734 r. (LB Gniezno, Św. Trójca).

Badowscy,#Ignacy, mąż Marianny Czyżewskiej, córki Tomasza i Apolonii Chlebowskiej, 1748 r. (I.Kal.185/9 k.71). Marianna i jej mąż Wojciech Wichrowski nie żyli 1782 r.

Badowscy,#Jan Grzymała B. 1755 r. (Ws.183 k.162). Franciszek świadkował 15 IV 1768 r. (LC Gniezno, Sw.Trójca). Panna Rozalia zaślubiła 19 II 1783 r. Walentego Przygodzkiego, a świadkował przy ślubie Stanisław B. (LC Gniezno, Sw. Michał). Jan, ekonom w Zalesiu M., i żona jego Teodora, rodzice Rozalii, zmarłej tamże 9 VII 1801 r., w 2 dni po urodz. (LM Pępowo).

Badowscy,#Józef Jaranowicz B., burgrabia grodzki rawski, asystował przy chrzcie w parafii żońskiej 14 VI 1778 r. (LB Żoń). Magdalena, podczaszanka pomorska wyszła ok. 1780 za Tomasza Przyjemskiego, starostę łomżyńskiego i zambrowskiego (Estr.XIV, s.370).

Badurkowscy z Badurkowa p. kośc., par. krobskiej, wsi dziś niestniejącej. Mikołaj z Badurkowa część tej wsi sprzedał ok 1465 r. za 40 grz. Janowi z W. Kuczyny (P.1383 k.362). Łukasz z Badurczyna (!) pół łana roli folwarcznej w tej wsi sprzedał 1476 r. za 17 grz. Janowi Koniecznemu z W. Kuczyny (P.1386 k.54). Michał B. na połowie części w Badurkowie oprawił 1481 r. 1481 r. 20 grz. posagu żonie Annie (P.1386 k.149v). Stanisław B. z Badurkowa i Kuczyny Wielkiej został w r. 1482 pozwany przez Marcina B. Kozła ("Koszel" o najście i spalenie dworu z przyległościami (Kośc.227 k.100). Anna, córka zmarłego Jana B., żona op. Andrzeja, mieszcz. w Krobi, część w Badurkowie sprzedała 1496 r. za 15 grz. Annie wdowie po Michale B. (P.1383 k.121). Jan B. nabył na wyderk 1519 r. łan pusty w Badurkowie od Bernarda Pakosławskiego (P.1392 k.303). Córką Michała, zapewne identycznego z wyżej wspomnianym, była Małgorzata, występująca w r. 1542 jako żona Jana Krzekotowskiego w asyście brata wujecznego Piotra Pudliszkowskiego (P.881 k.131, 131v). Chyba ta sama, nazwana Anną B., żona Jana Krzekotowskiego, w asyście stryja Jana Jarosławskiego i brata ciotecznego Mikołaja Pudliszkowskiego, dała 1519 r. w dożywocie mężowi części po rodzicach w Badurkowie (Kośc.345 k.66v).

Badurkowscy#Marianna de Badurki (!), żona Chryzostoma Jarochowskiego, nie żyjącego 1666 r. (I.Kal.126 k.615), była zapewne z innej rodziny.

Badyńscy h. Jelita odm. Anna w l. 1685-99 wdowa po Macieju Paruszewskim. Michał z żony Heleny Łosiówny (P.1365 k.279v), miał syna Józefa Stanisława Kostkę, nie żyjącego 1769 r., ożenionego z Eleonorą Borowiczówną, córkę Grzegorza, pisarza skarb. komory celnej nieszawskiej, i Anny Wilsenówny, która t. r. dostała zapis 2. 000 zł od Rosena, zaś 1787 r. wraz z bratem, ks. Faustynem, kanonikiem laterańskim, odebrała spadek po ciotce, Jadwidze z Wilsenów Hoffmanowej, obywatelce bydgoskiej, i scedowała ów spadek Nepomucenie z Wilsenów Malczewskiej (I.Kon.80 k.183, 183v), 83 k.305v; P.1365 k.279; 1367 k.400v).  Józefa i Borowiczówny syn Józef, wiceregent grodz. koniński 1774 r. (I.Kon.80 k.310v), komisarz województw wielkopolskich 1775 r., komornik gran. gnieźnieński w l. 1782-89 (ib.82 k.308; 83 k.76v; Bon.). Mąż Józefy Gajewskiej, córki Stanisława i Marianny Raszewskiej (P.1363 k.277), dostał wraz z nią 1768 r. od jej matki cesję młyna królewskiego zw. Posoka na rzece Pokrzywnicy w starostwie konińskim za konsensem król. z 10 XII 1767 r. (I.Kon.80 k.138). W l. 1786-90 mieszkał w Łodzi p. kośc. Nazwany w r. 1789 uprzywilejowanym posesorem dóbr królewskich Posoka, oraz posesorem klucza trzebawskiego (P.1366 k.371). Był plenipotentem marszałka Gurowskiego 1788 r. (P.1375 k.290), dożywocie z żoną spisał 1790 r. (P.1367 k.400v). Córkami jego i Gajewskiej były, Joanna Nepomucena, niezamężna w l. 1788 i 1789 (LB Łódź) i Pelagia, która 1791 r. była żoną Teodora Mniewskiego. Synowie: Florentyny, wylegitymowany ze szlachectwa w Kr. Pol. 1844 r. i Faustyn, po którym z Katarzyny Kąsinowskiej syn Teofil, wylegitymowany w Kr. Pol. 1848 r. (Bon.).

Badyńscy#Józef, ekonom w Chomiąży, z żony Urszuli miał córkę Agnieszkę, ur. w Chomiąży, ochrzcz. 21 I 1768 r. (LB Parlin). Gertruda, żona Nepomucena Gajewskiego, nie żyjącego 1786 r. Kajetan, liczący lat 24, ożenił się 7 VII 1812 r. z Marianną Klugerówną, mającą lat 42 (LC Trzcinica). Wojciech, poborca raszkowski, i żona jego Antonina Łagiewska, rodzice Ignacego Walentego, ur. w Raszkowie 30 VII 1816 r. (LB Raszków).

14:04, p.borysiewicz
Link Dodaj komentarz »